Terytorium części plemienia Manassesa
1 Plemieniu Manassesa, który był pierworodnym Józefa, przypadł losem taki dział: Makirowi, pierworodnemu Manassesa, ojcu Gileada, dlatego że był dzielnym wojownikiem, przypadł Gilead i Baszan.
2 Także pozostali synowie Manassesa otrzymali swój udział według swoich rodów: synowie Abiezera, Cheleka, Asrijela, Sychema, Chefera i Szemida. Oto męscy potomkowie Manassesa, syna Józefa, według ich rodów.
3 Selofchad zaś, syn Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, nie miał synów, a tylko córki. Oto imiona jego córek: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 4 Stanęły one przed kapłanem Eleazarem, przed Jozuem, synem Nuna, oraz przed naczelnikami i powiedziały: Pan nakazał Mojżeszowi, aby dał nam dziedzictwo wśród naszych braci. Dano im więc, zgodnie z obietnicą Pana, dziedzictwo wśród braci ich ojca.
5 Manassesowi przypadło zatem dziesięć działów, oprócz ziemi Gilead i Baszan, które znajdują się z tamtej strony Jordanu, 6 ponieważ córki Manassesa otrzymały dziedzictwo wśród jego synów. Natomiast ziemia Gilead należała do pozostałych synów Manassesa.
7 Granica Manassesa ciągnęła się od Asera do Mikmetat, które leży naprzeciw Sychem. Następnie biegła w prawo do Jaszib koło źródła Tappuach. 8 Ziemia Tappuach należała do Manassesa, ale Tappuach na granicy Manassesa było własnością synów Efraima. 9 Dalej granica schodziła do potoku Kana, na południe od niego leżały miasta efraimskie pośród miast Manassesa, a granica Manassesa rozpościerała się na północ od potoku i kończyła nad morzem. 10 Obszar, który rozciągał się na południu, należy do Efraima, a ten na północy – do Manassesa, morze zaś było jego granicą. Z Aserem spotyka się od północy, a na wschodzie z Issacharem. 11 Manasses w dziale Issachara i Asera posiadał również: Bet-Szean i należące do niego osady, Jibleam i należące do niego osady. Należeli do niego także mieszkańcy Dor i należące do niego osady, mieszkańcy Endor i należące do niego osady, mieszkańcy Tanak i należące do niego osady, mieszkańcy Megiddo i należące do niego osady oraz trzecia część Nafat. 12 Synowie Manassesa nie zdołali jednak opanować tych miast i dlatego Kananejczycy mieszkali nadal w tej ziemi. 13 Gdy Izraelici się wzmocnili, przymusili Kananejczyków do niewolniczych robót, ale całkowicie nie pozbawili ich własności.
Prośba potomków Józefa
14 Potomkowie Józefa zwrócili się do Jozuego z pytaniem: Dlaczego wyznaczyłeś mi tylko jeden los i jeden dział jako dziedzictwo? Jestem przecież wielkim ludem, bo tak bardzo Pan mi pobłogosławił. 15 Odpowiedział im Jozue: Jeżeli jesteś tak wielkim ludem, że góry Efraima są dla ciebie za ciasne, to idź do lasu w kraju Peryzzytów i Refaitów i wykarczuj sobie tam tereny. 16 Odpowiedzieli synowie Józefa: Nie wystarczają nam te góry, a wszyscy Kananejczycy mieszkający w dolinie posiadają żelazne rydwany, zarówno ci w Bet-Szean i należących do niego osadach, jak i ci w dolinie Jizreel. 17 Wtedy Jozue odpowiedział domowi Józefa, Efraima i Manassesa: Jesteś wielkim ludem i posiadasz wielką siłę, dlatego nie pozostaniesz przy jednym dziale. 18 Będziesz miał góry, które teraz porasta las, ale wykarczujesz go i będziesz miał posiadłości. Dalsze tereny również będą twoje, gdy wypędzisz Kananejczyków, mimo że posiadają żelazne rydwany i są silni.