Ziemie do zdobycia
1 Gdy Jozue się zestarzał i był w podeszłym wieku, Pan powiedział do niego: Zestarzałeś się, posunąłeś w latach, a pozostało jeszcze dużo ziemi do wzięcia w posiadanie. 2 Oto ziemia, która pozostała: wszystkie terytoria Filistynów i cały Geszur, 3 od Szichoru, będącego na skraju Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy, co uważa się za krainę Kananejczyków; terytoria pięciu książąt filistyńskich: Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awwici. 4 Na południu: cały kraj Kananejczyków od Ary należącej do Sydończyków do Afek, po granicę Amorytów. 5 Jak również ziemia Giblitów, cały Liban na wschodzie od Baal-Gad pod górą Hermon aż do wejścia do Chamat. 6 Ja sam wypędzę przed Izraelitami wszystkich mieszkańców gór, od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków. Tylko rozlosuj ją między Izraelitów jako dziedzictwo, jak ci przykazałem. 7 Teraz więc podziel tę ziemię jako dziedzictwo między dziewięć szczepów i połowę szczepu Manassesa.
Podział Ziemi Obiecanej
Ziemie na wschód od Jordanu
8 Pierwsza zaś połowa plemienia Manassesa, a z nim Rubenici i Gadyci wzięli już w posiadanie swe dziedzictwo, które dał im Mojżesz po drugiej stronie Jordanu na wschodzie, zgodnie z tym, co im wyznaczył Mojżesz, sługa Pana: 9 Od Aroeru, które leży na brzegu potoku Arnon, i miasta pośrodku tej doliny i całą równinę od Medeby aż do Dibonu; 10 wszystkie miasta Sichona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, aż do granicy Ammonitów; 11 Gilead i krainę Geszurytów i Maakatytów i całe pasmo góry Hermon oraz cały Baszan aż do Salki; 12 w Baszanie całe królestwo Oga, który panował w Asztarot i w Edrei, ostatniego z potomków Refaitów, których Mojżesz pobił i pozbawił własności. 13 Izraelici nie pozbawili jednak własności Geszurytów i Maakatytów, i dlatego Geszuryci i Maakatyci mieszkają pośród Izraela aż do dnia dzisiejszego. 14 Tylko szczepowi Lewiego nie dano dziedzictwa, ponieważ ofiary spalane dla Pana, Boga Izraela, są jego dziedzictwem, jak mu obiecano.
Terytorium Rubena
15 Mojżesz dał więc plemieniu Rubenitów ziemię według ich rodów. 16 Ich terytorium rozciągało się od Aroeru, położonego na brzegu potoku Arnon i miasta leżącego pośrodku tej doliny oraz na całą równinę aż do Medeby. 17 Cheszbon i wszystkie jego miasta położone na równinie: Dibon, Bamot-Baal i Bet-Baal-Meon, 18 Jahsa, Kedemot i Mefaat, 19 Kiriataim i Sibma, Seret-Haszszachar na wzniesieniu doliny, 20 Bet-Peor, zbocza Pisga, Bet-Hajeszimot, 21 a także wszystkie miasta równiny i całe królestwo Sichona, króla Amorytów, który panował w Cheszbonie, a którego Mojżesz pokonał, podobnie jak książąt madianickich: Ewiego, Rekema, Sura, Chura i Rebę. Byli to książęta Sichona, mieszkający w tej ziemi. 22 Izraelici zabili mieczem między innymi również wróżbitę Balaama, syna Beora. 23 Granicą terytorium Rubenitów był Jordan. To jest dziedzictwo Rubenitów według ich rodów, razem z miastami i należącymi do nich osadami.
Terytorium Gada
24 Mojżesz przydzielił również ziemię plemieniu Gada, Gadytom, według ich rodów. 25 Ich terytorium obejmowało Jezer i wszystkie miasta Gileadu oraz połowę ziemi Ammonitów aż do Aroeru, które leży naprzeciw Rabby. 26 Od Cheszbonu aż do Ramat-Mispy i Betonim oraz od Machanaim aż do granicy Lo-Debar. 27 A w dolinie Bet-Haram i Bet-Nimra, Sukkot i Safon, czyli resztę królestwa Sichona, króla Cheszbonu, Jordan i okolicę aż do krańców morza Kinneret po wschodniej stronie Jordanu. 28 To jest dziedzictwo Gadytów według ich rodów, razem z ich miastami i należącymi do nich osiedlami.
Terytorium części plemienia Manassesa
29 Mojżesz dał też ziemie połowie szczepu Manassesa, i takie było dziedzictwo synów Manassesa według ich rodów: 30 Ich terytorium obejmowało cały Baszan od Machanaim, czyli całe królestwo Oga, króla Baszanu, i wszystkie osiedla Jaira w Baszanie – łącznie sześćdziesiąt miast. 31 Połowa Gileadu, Asztarot i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie, przypadły synom Makira, syna Manassesa, a dokładniej połowie synów Makira, według ich rodów. 32 Takiego podziału dokonał Mojżesz na stepach Moabu z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha.
33 Szczepowi Lewiego Mojżesz nie dał dziedzictwa, ponieważ sam Pan, Bóg Izraela, jest ich dziedzictwem, jak im to obiecał.