Podboje Izraelitów pod wodzą Mojżesza
1 A oto królowie tej ziemi, których Izraelici pokonali i wzięli w posiadanie ich ziemię za Jordanem, po wschodniej stronie potoku Arnon, aż do góry Hermon wraz z całą wschodnią częścią Araby: 2 Sichon, król Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, panował od Aroer, położonego nad brzegiem potoku Arnon, od środka doliny i połowy Gileadu, aż do potoku Jabbok, granicy Ammonitów. 3 I od Araby aż do wschodnich brzegów morza Kinneret oraz po wschodnie brzegi Morza Araby, czyli Morza Słonego, w kierunku Bet-Hajeszimot, a na południe aż do podnóży Pisga. 4 I terytorium Oga, króla Baszanu, jednego z ostatnich potomków Refaitów, który mieszkał w Asztarot i w Edrei. 5 Panował nad górą Hermon, nad Salką, nad całym Baszanem aż do granicy Geszurytów i Maakatytów, a także nad połową Gileadu, do granicy Sichona, króla Cheszbonu. 6 Mojżesz, sługa Pana, i Izraelici pobili ich, a Mojżesz, sługa Pana, oddał tę ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie szczepu Manassesa.
Podboje Izraelitów pod wodzą Jozuego
7 Oto królowie tej ziemi, których Jozue i Izraelici pokonali na zachodzie, po drugiej stronie Jordanu, od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do góry Chalak, wznoszącej się ku Seirowi. Jozue dał tę ziemię w posiadanie szczepom Izraela według wcześniej dokonanego wśród nich podziału: 8 w górach, na Szefeli, w Arabie, na górskich zboczach, na pustyni i w Negebie; u Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów:
9 Król Jerycha, jeden, król Aj, które leżało obok Betel, jeden,
10 król Jerozolimy, jeden, król Hebronu, jeden,
11 król Jarmutu, jeden, król Lakisz, jeden,
12 król Eglonu, jeden, król Gezer, jeden,
13 król Debiru, jeden, król Gederu, jeden,
14 król Chormy, jeden, król Aradu, jeden,
15 król Libny, jeden, król Adullam, jeden,
16 król Makkedy, jeden, król Betelu, jeden,
17 król Tappuach, jeden, król Cheferu, jeden,
18 król Afek, jeden, król Laszaronu, jeden,
19 król Madonu, jeden, król Chasoru, jeden,
20 król Szimron-Meronu, jeden, król Akszafu, jeden,
21 król Tanak, jeden, król Megiddo, jeden,
22 król Kadesz, jeden, król Jokneam na Karmelu, jeden,
23 król Doru na wyżynie Dor, jeden, król Goim należącego do Gilgal, jeden,
24 i król Tirsy, jeden. W sumie trzydziestu jeden królów.