MOWY BOGA
Pan pyta Hioba
1 Wtedy Pan wśród wichru tak przemówił do Hioba:
2 Kim jest ten, który zaciemnia
Mój zamiar słowami bezmyślnymi?
3 Przepasz biodra jak mężczyzna,
będę cię pytał, a ty Mi wyjaśnisz.
Ziemia i morze
4 Gdzie byłeś, gdy zakładałem fundamenty ziemi?
Wyjaw Mi, jeśli posiadasz taką wiedzę.
5 Czy wiesz, kto wyznaczył jej rozmiary
albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy?
6 Na czym wspierają się jej filary
albo kto położył jej kamień węgielny,
7 gdy razem śpiewały gwiazdy poranne
i wszyscy synowie Boga się radowali?
8 Kto drzwiami zamknął morze,
gdy wzburzone wychodziło z łona,
9 gdy obłoki uczyniłem jego ubraniem,
a ciemne chmury jego pieluszkami?
10 Wyznaczyłem mu granice,
ustanowiłem rygle i bramy,
11 i powiedziałem: Dotąd pójdziesz, nie dalej,
tu zatrzymają się twoje dumne fale.
Światło i ciemności
12 Czy za dni twoich rozkazałeś porankowi,
a jutrzence wskazałeś jej miejsce,
13 aby ogarnęła krańce ziemi,
z których zostaną strząśnięci grzesznicy,
14 aby ziemia się zmieniła jak glina pod pieczęcią,
i stała się jak szata,
15 aby bezbożnikom odebrano światło
i złamano podniesione ramię?
16 Czy dotarłeś do źródeł morza
i przechadzałeś się po dnie otchłani?
17 Czy otworzyły się przed tobą bramy śmierci
i widziałeś drzwi ciemności?
18 Czy ogarnąłeś szerokość ziemi?
Powiedz, czy wiesz to wszystko?
19 Gdzie jest droga do mieszkania światła
i gdzie ciemność ma swoje miejsce,
20 abyś je zaprowadził do ich granic
i poznał ścieżki do ich domu?
21 Czy to wiesz? Czy urodziłeś się wtedy,
czy liczba twoich dni jest tak wielka?
Śnieg i grad
22 Czy dotarłeś do skarbców śniegu,
czy widziałeś skarbiec gradu,
23 który przechowuję na czas ucisku,
na dzień bitwy lub wojny?
Błyskawice i deszcz
24 Gdzie jest droga, na której światło się rozdziela
i rozchodzi się wiatr wschodni po ziemi?
25 Kto wydrążył kanały ulewie
i drogę błyskom gromów,
26 aby zesłać deszcz na ziemię bezludną,
na pustynię, na której nie ma człowieka,
27 aby nawodnić opuszczoną pustynię
i rozkrzewić bujną trawę?
28 Czy deszcz ma swego ojca?
Kto zrodził krople rosy?
29 Z czyjego wnętrza lód wychodzi
i kto rodzi szron z nieba?
30 Wody twardnieją jak kamień,
a powierzchnia głębiny się ścina.
Gwiazdy i konstelacje
31 Czy potrafisz połączyć więzy Plejad
albo rozluźnić pas Oriona?
32 Czy możesz wysłać we właściwym czasie gwiazdy Zodiaku
i wyprowadzić Niedźwiedzicę z jej młodymi?
33 Czy znasz reguły nieba
albo czy możesz wyjaśnić ich wpływ na ziemię?
Chmury i pioruny
34 Czy podniesiesz swój głos aż do chmur,
tak by spłynęły na ciebie strumienie wody?
35 Czy możesz wypuścić błyskawice,
by przyszły i powiedziały do ciebie: Oto jesteśmy?
36 Kto włożył mądrość w chmury
i dał rozum mgłom?
37 Kto w swej mądrości policzy obłoki
i przechyli zbiorniki nieba,
38 gdy proch ziemi stwardnieje jak odlew
i pozlepiają się jego grudki?
Lwy i kruki
39 Czy zdobędziesz dla lwicy pożywienie,
by zaspokoić głód lwiątek,
40 gdy leżą w swych kryjówkach
i siedzą w gęstwinie na czatach?
41 Kto przygotowuje pokarm krukowi,
gdy jego młode do Boga wołają
i błąkają się bez pożywienia?