MĘKA I ŚMIERĆ JAKO OBJAWIENIE CHWAŁY
Zdradzenie i pojmanie Jezusa
(Mt 26,47-56Mk 14,43-50Łk 22,47-53)
1 Gdy Jezus to powiedział, wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami. 2 Miejsce to znał również Judasz, który Go wydał, bo Jezus przychodził tam często ze swoimi uczniami. 3 Judasz więc wziął oddział żołnierzy oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszy i przyszedł tam z pochodniami, latarniami i bronią. 4 Jezus zaś wiedząc o wszystkim, co miało Go spotkać, wyszedł im naprzeciw i zapytał: Kogo szukacie? 5 Odpowiedzieli Mu: Jezusa Nazarejczyka. Powiedział im: Ja jestem. A był też wśród nich Judasz, który Go wydał. 6 Kiedy powiedział im: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. 7 Znowu więc zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa Nazarejczyka. 8 Wtedy Jezus odpowiedział: Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeśli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. 9 Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi powierzyłeś. 10 Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, wydobył go, uderzył nim sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudze było na imię Malchos. 11 Jezus jednak powiedział do Piotra: Włóż miecz do pochwy. Czy nie mam wypić kielicha, który dał Mi Ojciec?
Jezus przed arcykapłanem
(Mt 26,57-58Mk 14,53-54Łk 22,54)
12 Wtedy dowódca z oddziałem i strażnicy żydowscy pojmali i związali Jezusa. 13 Zaprowadzili Go najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. 14 Właśnie Kajfasz doradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za lud.
Zaparcie się Piotra
(Mt 26,69-70Mk 14,66-68Łk 22,55-57)
15 Szedł zaś za Jezusem Szymon Piotr i inny uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. 16 Piotr natomiast stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, znany arcykapłanowi, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. 17 A odźwierna zapytała Piotra: Czy i ty jesteś jednym z uczniów tego Człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. 18 Słudzy zaś i strażnicy stali i ogrzewali się przy ognisku, które rozpalili, ponieważ było zimno. Piotr stał także z nimi i się ogrzewał.
Arcykapłan przesłuchuje Jezusa
(Mt 26,59-66Mk 14,55-64Łk 22,66-71)
19 W tym czasie arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. 20 Jezus mu odpowiedział: Ja otwarcie mówiłem światu. Ja zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie niczego nie mówiłem. 21 Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali, co mówiłem. Oni wiedzą, co powiedziałem. 22 Gdy to oznajmił, jeden ze stojących obok strażników spoliczkował Jezusa i powiedział: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? 23 Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, udowodnij to, a jeśli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? 24 Wówczas Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.
Ponowne zaparcie się Piotra
(Mt 26,71-75Mk 14,69-72Łk 22,58-62)
25 Szymon Piotr zaś stał i się ogrzewał. Wtedy go zapytali: Czy i ty jesteś jednym z Jego uczniów? A on wyparł się i powiedział: Nie jestem. 26 Zapytał też jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho: Czy nie widziałem cię razem z Nim w ogrodzie? 27 Lecz Piotr ponownie się wyparł. I zaraz zapiał kogut.
Jezus przed Piłatem
(Mt 27,1-2.Mt 11-14Mk 15,1-5Łk 23,1-5)
28 Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było rano. Sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie zanieczyścić przed spożyciem wieczerzy paschalnej. 29 Piłat więc wyszedł do nich na zewnątrz i zapytał: O co oskarżacie tego Człowieka? 30 Oznajmili mu: Gdyby On nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go tobie. 31 Wtedy Piłat powiedział: Weźcie Go i osądźcie według waszego Prawa. Żydzi zaś mu odpowiedzieli: Nam nie wolno nikogo zabijać. 32 Stało się tak, aby wypełniły się słowa Jezusa, w których zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. 33 Wtedy Piłat wrócił do pretorium, zawołał Jezusa i Go zapytał: Czy Ty jesteś królem Żydów? 34 Jezus odpowiedział: Czy mówisz to sam od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 35 Piłat powiedział: Czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? 36 Jezus oznajmił: Moje Królestwo nie jest z tego świata. Gdyby Moje Królestwo było z tego świata, wtedy Moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak Moje Królestwo nie jest stąd. 37 Wówczas Piłat Go zapytał: A więc jesteś królem? Jezus odpowiedział: Ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu. 38 Piłat zaś powiedział do Niego: Co to jest prawda?
Jezus skazany na śmierć
(Mt 27,15-31Mk 15,6-20Łk 23,13-25)
Gdy to powiedział, znowu wyszedł do Żydów i oznajmił: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. 39 Jest natomiast u was zwyczaj, że na święto Paschy uwalniam wam jednego więźnia. Czy chcecie więc, abym wam uwolnił króla Żydów? 40 Wtedy oni krzyknęli: Nie tego, ale Barabasza! Barabasz zaś był zbrodniarzem.