Wyrocznia przeciwko Ammonitom
1 O Ammonitach.
Tak mówi Pan:
Czy Izrael nie ma już synów?
Czy nie ma dziedzica?
Dlaczego Milkom przejął dziedzictwo Gada,
a jego lud zamieszkał w jego miastach?
2 Dlatego oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana
gdy sprawię, że Rabba Ammonitów usłyszy
wrzawę wojenną
i stanie się stosem śmieci,
a jego córki będą spalone ogniem.
Wtedy Izrael weźmie w posiadanie jego posiadłości
– mówi Pan.
3 Podnieś lament Cheszbonie, gdyż Aj jest spustoszone,
krzyczcie córki Rabby,
opaszcie się worem, płaczcie!
Biegajcie tam i z powrotem między murami,
gdyż Milkom pójdzie na wygnanie,
jego kapłani razem z książętami.
4 Dlaczego chwalisz się dolinami – a twoja dolina jest urodzajna –
córo odstępcza?
Ta, która polega na swoich bogactwach, mówi:
Kto nadciągnie przeciwko mnie?
5 Oto Ja ześlę na ciebie przerażenie
– wyrocznia Pana, Boga Zastępów –
ze wszystkich stron.
I zostanie wygnany każdy przed siebie,
a nie będzie nikogo, kto by zebrał uciekinierów.
6 Potem jednak odmienię los Ammonitów – wyrocznia Pana.
Wyrocznia przeciwko Edomitom
7 O Edomie.
Tak mówi Pan Zastępów:
Czy nie ma już mądrości w Temanie?
Czy przepadła rada wśród roztropnych?
Czy ich mądrość zanikła?
8 Uciekajcie! Wycofajcie się! Schowajcie się głęboko,
mieszkańcy Dedanu!
Sprowadzam bowiem klęskę na Ezawa,
czas jego kary.
9 Jeśli zbieracze winogron przyjdą do ciebie,
to czy nie pozostawią resztki,
a jeśli złodzieje nocą
– to czy nie będą niszczyć do woli?
10 Ja sam bowiem obnażę Ezawa,
odsłonię jego sekretne miejsca,
tak że nie zdoła się ukryć.
Jego potomstwo będzie wytępione
wraz z jego pobratymcami
oraz jego sąsiadami. Już go nie będzie.
11 Pozostaw swe sieroty, Ja zachowam je przy życiu,
A twoje wdowy niech Mi zaufają.
12 Tak bowiem mówi Pan: Oto ci, którym nie było sądzone, by wypić z tego kielicha, muszą wypić, a ty chcesz pozostać bez kary? Nie pozostaniesz bez kary, lecz musisz wypić! 13 Przysięgam bowiem na siebie samego – wyrocznia Pana – że Bosra stanie się przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem, pustkowiem i przekleństwem, a wszystkie jej miasta pozostaną ruiną na wieki.
14 Wieść usłyszałem od Pana,
wysłano posłańca między narody:
Zgromadźcie się! Nadciągnijcie przeciwko niemu!
Stańcie do walki!
15 Oto bowiem uczyniłem cię małym między narodami,
godnym pogardy między ludźmi.
16 Zwodzi cię twoje przerażenie,
zarozumiałość twojego serca,
ty, który mieszkasz w wąwozach skalnych,
ty, który trzymasz szczyty pagórków.
Gdybyś nawet swoje gniazdo założył wysoko jak orzeł,
to i stamtąd sprowadzę cię na dół
– wyrocznia Pana.
17 I stanie się Edom zgrozą; każdy, kto będzie przez niego przechodził, przerazi się i zagwiżdże nad wszystkimi jego klęskami. 18 Jak podczas zagłady Sodomy i Gomory oraz ich sąsiadów – wyrocznia Pana – nikt tam nie zamieszka ani nie będzie przebywać w nim żaden człowiek.
19 Oto jak lew nadciąga
z zarośli nad Jordanem do potężnej siedziby,
tak w mgnieniu oka odgonię go od niego,
i ustanowię nad nim wybrańca.
Kto bowiem jest taki, jak Ja? Kto Mnie wezwie?
I kto jest tym pasterzem, który może stanąć przede Mną?
20 Dlatego posłuchajcie postanowienia, jakie Pan
powziął przeciwko Edomowi,
oraz planów, które poczynił
przeciwko mieszkańcom Temanu.
Czy nie wywlecze nawet najmniejsze ze stada?
Czy nie spustoszy im ich siedziby?
21 Od odgłosu ich upadku zatrzęsie się ziemia.
Krzyk! Jego głos można usłyszeć na Morzu Sitowia.
22 Oto jak orzeł wzlatuje i szybuje,
rozpościera swe skrzydła nad Bosrą.
Serce walecznych Edomu stanie się w tym dniu jak serce rodzącej kobiety.
Wyrocznia przeciwko Damaszkowi
23 O Damaszku.
Chamat i Arpad są zawstydzone,
gdyż usłyszały złą wieść.
Falują jak morze niespokojne,
które nie może się uciszyć.
24 Osłabł Damaszek, odwrócił się, by uciekać,
ogarnęła go panika.
Udręka i bóle owładnęły nim jak kobietę rodzącą.
25 O, jakże opuszczone jest miasto chwały,
twierdza mojej radości!
26 Dlatego jego młodzieńcy polegną na jego placach, a wszyscy wojownicy zginą w tym dniu – wyrocznia Pana Zastępów.
27 Podłożę ogień na murach Damaszku,
tak że strawi pałace Ben-Hadada.
Wyrocznia przeciwko Kedarowi i Chasorowi
28 O Kedarze i o królestwach Chasoru, które pokonał Nebukadnessar, król Babilonu.
Tak mówi Pan:
Wstańcie, wyruszcie przeciwko Kedarowi
i zniszczcie synów Wschodu!
29 Zabiorą ich namioty, owce,
zasłony oraz wszystkie naczynia,
a ich wielbłądy wezmą ze sobą.
Wtedy będą wołać nad nimi:
Strach dookoła!
30 Uciekajcie, rozejdźcie się szybko, schowajcie się głęboko,
mieszkańcy Chasoru! – wyrocznia Pana.
Nebukadnessar bowiem, król Babilonu, powziął przeciwko wam postanowienie
i podjął przeciwko wam plan.
31 Wstańcie, wyruszcie
przeciwko beztroskiemu narodowi,
który mieszka bezpiecznie – wyrocznia Pana!
Nie ma on bram ani zaworów
– mieszkają samotnie.
32 Ich wielbłądy staną się łupem,
a ich ogromne stada – zdobyczą.
Rozproszę na wszystkie strony,
tych z obciętymi z boku włosami.
Ze wszystkich stron sprowadzę na nich klęskę – wyrocznia Pana.
33 Chasor stanie się siedliskiem szakali,
pustkowiem na wieki.
Nikt tam nie będzie mieszkać
ani nie będzie przebywać w nim żaden człowiek.
Wyrocznia przeciwko Elamowi
34 Słowo Pana, które doszło do proroka Jeremiasza o Elamie na początku panowania Sedecjasza, króla Judy:
35 Tak mówi Pan Zastępów:
Oto Ja złamię łuk Elamu,
podstawę ich potęgi.
36 Sprowadzę na Elam cztery wiatry
z czterech krańców niebios.
I rozwieję ich na wszystkie te wiatry,
tak że nie będzie narodu,
do którego nie przybyliby
rozproszeni Elamu.
37 Sprawię, że Elam będzie
przerażony przed swoimi wrogami
i przed tymi, którzy czyhają na ich życie.
I sprowadzę na nich nieszczęście,
żar Mojego gniewu – wyrocznia Pana.
Wyślę za nimi miecz,
dopóki ich nie zgładzę.
38 Mój tron ustawię w Elamie
i wytępię tam króla i książąt
– wyrocznia Pana.
39 Przy końcu dni odmienię los Elamu – wyrocznia Pana.