Jeremiasz zabrany do Egiptu
1 A gdy Jeremiasz skończył mówić całemu ludowi wszystkie słowa Pana, ich Boga, wszystkie te słowa, z którymi wysłał go Pan, ich Bóg, do nich, 2 wtedy Azariasz, syn Hoszajasza, Jochanan, syn Kareacha, oraz wszyscy zuchwali ludzie powiedzieli do Jeremiasza: Ty mówisz kłamstwa! Pan, nasz Bóg, nie wysłał cię, abyś powiedział: Nie udawajcie się do Egiptu, aby tam przebywać, 3 lecz Baruch, syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, aby nas wydać w ręce Chaldejczyków, by sprawić, żebyśmy umarli, albo aby uprowadzono nas do Babilonu. 4 Jednak Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojsk oraz cały lud, nie posłuchali głosu Pana, by pozostać w kraju Judy. 5 Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojsk, zabrali całą resztę z Judy, która powróciła ze wszystkich narodów, dokąd była wypędzona, by przebywać w kraju Judy, 6 mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie oraz każdą osobę, którą pozostawił Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, z Gedaliaszem, synem Achikama, synem Szafana, i proroka Jeremiasza oraz Barucha, syna Neriasza. 7 Udali się więc do ziemi egipskiej, ponieważ nie posłuchali głosu Pana, i przybyli aż do Tachpanches.
Prorocka działalność Jeremiasza w Egipcie
8 W Tachpanches doszło do Jeremiasza następujące słowo Pana: 9 Weź w rękę wielkie kamienie i ukryj je w zaprawie w murze z cegły, który jest przy wejściu do domu faraona w Tachpanches, w obecności ludzi z Judy. 10 Potem powiesz im: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto posyłam, aby sprowadzić Nebukadnessara, króla Babilonu, Mojego sługę. Ustawię jego tron nad tymi kamieniami, które kazałem ukryć, i rozciągnie swój baldachim nad nimi. 11 Przybędzie i pokona ziemię egipską. Kto na śmierć – na śmierć, kto do niewoli – do niewoli, kto pod miecz – pod miecz. 12 Wzniecę ogień w domach bogów Egiptu, aby je spalić lub uprowadzić. I okryje się ziemią egipską, jak pasterz okrywa się swoim płaszczem, a potem wyruszy stamtąd w pokoju. 13 Pokruszy stele Domu Słońca, który jest w ziemi egipskiej, a domy bogów egipskich spali.