List Jeremiasza do wygnańców
1 Takie są słowa listu, które prorok Jeremiasz wysłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do proroków, oraz do całego ludu, który uprowadził Nebukadnessar z Jerozolimy do Babilonu, 2 po tym, gdy z Jerozolimy wyruszyli król Jechoniasz, królowa matka, dworzanie, książęta Judy i Jerozolimy, rzemieślnicy i kowale. 3 Wysłał go za pośrednictwem Eleasy, syna Szafana, i Gemariasza, syna Chilkiasza, których wyprawił Sedecjasz, król Judy, do króla babilońskiego, Nebukadnessara, do Babilonu: 4 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których uprowadziłem z Jerozolimy do Babilonu: 5 Budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! 6 Bierzcie sobie żony, sprawcie, by rodzili się synowie i córki! Weźcie żony dla waszych synów, swoje córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki! Rozmnażajcie się tam i niech was nie ubywa! 7 Zabiegajcie o pomyślność dla miasta, do którego was uprowadziłem. Módlcie się za nie do Pana, ponieważ od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. 8 Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się zwieść waszym prorokom, którzy są wśród was, i waszym wróżbitom, ani nie zważajcie na wasze sny, które się wam śnią! 9 Oni bowiem kłamliwie prorokują wam w Moim imieniu. Nie wysłałem ich – wyrocznia Pana.
10 Tak bowiem mówi Pan: Dopiero gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat nawiedzę was i wypełnię na was Moje dobre słowo, aby sprowadzić was z powrotem na to miejsce. 11 Ja bowiem znam zamiary, jakie mam względem was – wyrocznia Pana – zamiary dotyczące pomyślności, a nie nieszczęścia, aby dać wam przyszłość i nadzieję. 12 Gdy będziecie Mnie wzywać i będziecie się do Mnie modlić – wysłucham was. 13 Gdy zaś będziecie Mnie szukać – znajdziecie, gdy będziecie Mnie szukać z całego serca. 14 Dam się wam znaleźć – wyrocznia Pana – i sprowadzę z powrotem z waszej niewoli, zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was wypędziłem – wyrocznia Pana. Sprawię, że wrócicie na miejsce, z którego was uprowadziłem.
15 Mówicie bowiem: Pan wzbudził nam proroków w Babilonie. 16 Tak bowiem mówi Pan do króla, zasiadającego na tronie Dawida, do całego ludu, który mieszka w tym mieście, o waszych braciach, którzy nie poszli z wami na wygnanie: 17 Tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja ześlę na nich miecz, głód oraz zarazę. Postąpię z nimi jak ze zgniłymi figami, których nie da się jeść z powodu zepsucia. 18 Będę ich ścigał mieczem, głodem oraz zarazą. I wydam ich na postrach dla wszystkich królestw ziemi, na przekleństwo, na zgrozę, na szyderstwo, oraz na hańbę wśród wszystkich narodów, do których ich wypędziłem, 19 za to, że nie słuchali Moich słów – wyrocznia Pana – gdy nieustannie i niestrudzenie wysyłałem do nich Moje sługi, proroków, lecz nie słuchaliście – wyrocznia Pana. 20 Wy więc, wszyscy wygnańcy, których zesłałem z Jerozolimy do Babilonu, słuchajcie słowa Pana!
21 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do Achaba, syna Kolajasza, i do Sidkijasza, syna Maasejasza, prorokujących wam kłamstwo w Moim imieniu: Oto wydam ich w ręce Nebukadnessara, króla Babilonu, który zabije ich na waszych oczach. 22 I z nich weźmie się przekleństwo dla wszystkich wygnańców z Judy, którzy są w Babilonie: Niech Pan postąpi z tobą jak z Sidkijaszem i jak z Achabem, których król Babilonu upiekł w ogniu! 23 Za to, że postępowali nikczemnie w Izraelu, cudzołożyli z żonami swoich bliźnich, oraz wypowiadali kłamliwe słowo w Moim imieniu, którego im nie poleciłem. Ja zaś o tym wiem i jestem tego świadkiem – wyrocznia Pana.
24 A do Szemajasza Nechelamity powiedz: 25 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Dlatego, że wysłałeś we własnym imieniu listy do całego ludu, który jest w Jerozolimie, i do Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, oraz do wszystkich kapłanów, tej treści: 26 Pan ustanowił cię kapłanem w miejsce Jehojady, kapłana, abyś stał się nadzorcą domu Pana nad każdym szaleńcem i prorokującym, zakuwając takiego w dyby i zakładając żelazo na szyję. 27 Teraz zaś, dlaczego nie zgromiłeś Jeremiasza z Anatot, który wam prorokuje? 28 Oto bowiem wysłał do nas, do Babilonu następującą wiadomość: Długo to potrwa. Budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! 29 A Sofoniasz, kapłan przeczytał ten list w obecności proroka Jeremiasza.
30 I doszło do Jeremiasza następujące słowo Pana: 31 Wyślij do wszystkich wygnańców: Tak mówi Pan do Szemajasza Nechelamity: Ponieważ prorokował wam Szemajasz, chociaż Ja go nie wysłałem, i spowodował, że pokładacie nadzieję w kłamstwie, 32 dlatego tak mówi Pan: Oto ukarzę Szemajasza Nechelamitę wraz z jego potomstwem. Nie będzie miał nikogo, kto zamieszkałby wśród tego ludu i mógł oglądać dobro, które Ja wyświadczę Mojemu ludowi – wyrocznia Pana – ponieważ głosił odstępstwo od Pana.