ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA IZRAELA I JUDY
Proroctwo Jeremiasza w świątyni
1 Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy, doszło następujące słowo od Pana: 2 Tak mówi Pan: Stań na dziedzińcu domu Pana i mów przeciw wszystkim miastom Judy – tym, którzy przybywają, aby oddać pokłon w domu Pana – wszystkie te słowa, które ci poleciłem, abyś im powiedział. Nic nie odejmuj! 3 Może usłuchają i zawrócą, każdy ze swej złej drogi, a pożałuję nieszczęścia, które Ja miałem zamiar wam zgotować z powodu waszych złych czynów. 4 Powiesz im: Tak mówi Pan: Jeśli Mnie nie posłuchacie i nie będziecie postępować według Mojego Prawa, które wam dałem, 5 i nie będziecie słuchać słów Moich sług, proroków, których wysyłam do was nieustannie i niestrudzenie, ale ich nie słuchacie, 6 to postąpię z tym domem jak z Szilo i uczynię to miasto przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi.
7 Kapłani i prorocy wraz z całym ludem słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana. 8 W chwili, gdy Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co Pan polecił powiedzieć całemu ludowi, kapłani i prorocy wraz z całym ludem pojmali go, mówiąc: Musisz umrzeć! 9 Dlaczego prorokowałeś w imieniu Pana: Z tym domem stanie się jak z Szilo, a to miasto będzie zburzone, pozbawione mieszkańców? Cały lud zgromadził się przeciwko Jeremiaszowi w domu Pana. 10 Książęta Judy usłyszeli te słowa, weszli z pałacu królewskiego do domu Pana i zasiedli przy wejściu do Nowej Bramy Pana.
11 Wówczas kapłani i prorocy powiedzieli książętom i całemu ludowi: Ten człowiek zasłużył na karę śmierci, ponieważ prorokował przeciwko temu miastu, jak słyszeliście na własne uszy! 12 Wtedy Jeremiasz powiedział wszystkim książętom i całemu ludowi: Pan wysłał mnie, abym prorokował przeciwko temu domowi oraz przeciwko temu miastu te wszystkie słowa, które słyszeliście. 13 Teraz więc poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny i słuchajcie głosu Pana, waszego Boga, a Pan nie ześle nieszczęścia, które wam zapowiedział. 14 Ja zaś jestem w waszych rękach. Postąpcie ze mną według tego, co wam się wydaje dobre i słuszne. 15 Jednak musicie wiedzieć, że jeśli mnie zabijecie, to na pewno ściągnięcie na siebie i na to miasto oraz jego mieszkańców, niewinną krew, ponieważ Pan naprawdę wysłał mnie do was, abym powiedział wam wszystkie te słowa.
16 Wtedy książęta i cały lud odpowiedzieli kapłanom oraz prorokom: Ten człowiek nie zasłużył na karę śmierci, ponieważ przemawiał do nas w imieniu Pana, naszego Boga. 17 Powstali również niektórzy spośród starszych kraju i przemówili do całego zgromadzenia ludu: 18 Micheasz z Moreszet prorokował w dniach Ezechiasza, króla Judy, i mówił do całego ludu Judy:
Tak mówi Pan Zastępów:
Syjon stanie się jak zaorane pole,
Jerozolima obróci się w ruinę,
a góra świątyni w zalesioną wyżynę.
19 Czy skazał go na śmierć Ezechiasz, król Judy, oraz cała Juda? Czy raczej nie uląkł się Pana i nie przebłagał oblicza Pana? I Pan nie zesłał nieszczęścia, które im zapowiedział. My zaś mielibyśmy popełnić wielkie zło przeciwko samym sobie?
20 A był także człowiek, który prorokował w imieniu Pana, Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat-Jearim. Prorokował przeciwko temu miastu i przeciwko temu krajowi zgodnie ze wszystkimi słowami Jeremiasza. 21 Król Jojakim, wraz ze swoimi dostojnikami oraz książętami, usłyszał jego słowa. Wtedy król starał się go zabić. Gdy Uriasz dowiedział się o tym, przestraszył się, uciekł i przybył do Egiptu. 22 Jednak król Jojakim wysłał do Egiptu Elnatana, syna Akbora, razem z kilkoma ludźmi. 23 Sprowadzili oni Uriasza z Egiptu i przyprowadzili go do króla Jojakima, który zabił go mieczem, a jego zwłoki wrzucił do grobów synów ludu. 24 Jednak Achikam, syn Szafana osłaniał Jeremiasza, tak aby nie wydano go w ręce ludu, aby go nie zabito.