Zapowiedź zdobycia Jerozolimy przez Nebukadnessara
1 Doszło do Jeremiasza następujące słowo od Pana, gdy król Sedecjasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, oraz kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza z poleceniem: 2 Zapytaj się – proszę – Pana o nas, gdyż Nebukadnessar, król Babilonu, walczy przeciwko nam. Może Pan postąpi z nami według swoich wszystkich cudów, tak że ten od nas odstąpi.
3 Jeremiasz im odpowiedział: Tak powiedzcie Sedecjaszowi: 4 Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja odwrócę sprzęty wojenne, które są w waszych rękach, a którymi walczycie przeciwko królowi Babilonu i oblegającym was Chaldejczykom poza murami i zgromadzę je w środku tego miasta. 5 Ja sam będę walczył przeciwko wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, w gniewie i zapalczywości, oraz z wielką złością. 6 I uderzę mieszkańców tego miasta, zarówno ludzi jak i zwierzęta – zginą z powodu wielkiej zarazy. 7 A potem – wyrocznia Pana – Sedecjasza, króla Judy, i jego sługi, lud oraz tych, którzy pozostaną w tym mieście po zarazie i po mieczu oraz po głodzie, wydam w ręce Nebukadnessara, króla Babilonu, w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy nastają na ich życie. I uderzy ich ostrzem miecza, nie zlituje się nad nimi, nie oszczędzi i nie okaże miłosierdzia. 8 A temu ludowi powiesz: Tak mówi Pan: Oto Ja kładę przed wami drogę życia i drogę śmierci. 9 Ten, kto będzie przebywał w tym mieście, umrze od miecza albo z głodu, albo od zarazy. Kto natomiast wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym was, będzie żył. Zatrzyma swoje życie jako zdobycz. 10 Zwróciłem bowiem Moje oblicze na to miasto, zamierzając czynić zło, a nie dobro – wyrocznia Pana. Będzie wydane w ręce króla Babilonu, a on spali je ogniem.
Proroctwo przeciw dynastii Dawidowej
11 Domowi zaś króla Judy:
Słuchajcie słowa Pana,
12 domu Dawida! Tak mówi Pan:
Od samego rana wydawajcie sprawiedliwe wyroki,
uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemięzcy.
Bo w przeciwnym razie Mój gniew wybuchnie jak ogień,
zapali się i nikt go nie ugasi,
z powodu waszych złych czynów.
13 Oto Ja staję przeciwko tobie, mieszkanko doliny,
skalistej równiny – wyrocznia Pana.
Mówią: Kto nadciągnie przeciwko nam?
Kto wkroczy do naszych siedzib?
14 Ukarzę was według owocu
waszych czynów – wyrocznia Pana.
Podłożę ogień pod jej las,
który pochłonie całe jej otoczenie.