Wyprawa Jeftego przeciwko Efraimitom
1 Efraimici zgromadzili się, przeprawili do Safon i powiedzieli do Jeftego: Dlaczego wyruszyłeś na wojnę z Ammonitami, a nas nie zawołałeś, abyśmy z tobą poszli? Spalimy więc twój dom i ciebie. 2 Odpowiedział im Jefte: Ja i mój lud wiedliśmy wielki spór z Ammonitami. A kiedy was wzywałem, nie wyratowaliście mnie z ich ręki. 3 Gdy zatem zrozumiałem, że mi nie pomożecie, naraziłem moje życie i przeprawiłem się do Ammonitów, a Pan wydał ich w moje ręce. Dlaczego więc przyszliście dzisiaj do mnie, aby ze mną walczyć? 4 Następnie Jefte zebrał wszystkich mężczyzn z Gileadu, walczył z Efraimitami, i mężczyzni z Gileadu zadali Efraimitom klęskę, ponieważ ci mówili: Jesteście zbiegami z Efraima, o Gileadczycy, którzy mieszkacie pośród Efraimitów i Manassytów. 5 Potem Gileadczycy zawładnęli przejściami Efraimitów przez brody Jordanu. Ilekroć któryś ze zbiegów Efraima mówił: Chcę przejść. Gileadczycy pytali go: Czy jesteś Efraimitą? Gdy odpowiadał: Nie, 6 mówili mu: Powiedz szibbolet! Gdy zaś powiedział sibbolet, bo nie mógł tego inaczej wymówić, chwytali go i zabijali u brodów Jordanu. W tym czasie zginęło czterdzieści dwa tysiące Efraimitów.
7 Jefte sprawował sądy w Izraelu przez sześć lat, a gdy zmarł Jefte Gileadyta, pochowano go w jego mieście, w Gileadzie.
IBSAN, ELON, ABDON
Ibsan
8 Po nim sądy nad Izraelem sprawował Ibsan z Betlejem. 9 Miał on trzydziestu synów i trzydzieści córek. Wydał je za mąż poza swoim rodem, a dla swoich synów sprowadził spoza swego rodu trzydzieści kobiet. Sprawował sądy nad Izraelem przez siedem lat. 10 A gdy Ibsan zmarł, został pochowany w Betlejem.
Elon
11 Po nim sądy nad Izraelem sprawował Elon Zabulonita. Sprawował on sądy nad Izraelem przez dziesięć lat. 12 A gdy Elon Zabulonita zmarł, został pochowany w Ajjalonie, w ziemi Zabulona.
Abdon
13 Po nim sądy nad Izraelem sprawował Abdon, syn Hillela, z Piratonu. 14 Miał on czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, którzy jeździli na siedemdziesięciu młodych osłach. Sprawował on sądy w Izraelu przez osiem lat. 15 Gdy Abdon, syn Hillela z Piratonu zmarł, został pochowany w Piratonie, w ziemi Efraima, na górze Amalekitów.