POZDROWIENIE
1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienie dwunastu plemionom, rozproszonym w świecie.
WIARA I MĄDROŚĆ, UBÓSTWO I BOGACTWO
2 Radujcie się w pełni, moi bracia, gdy spadną na was różne doświadczenia. 3 Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. 4 Wytrwałość zaś niech się przejawia w doskonałym dziele, abyście byli doskonali, nienaganni, bez żadnych braków. 5 Jeśli natomiast komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. 6 Niech też prosi z wiarą i bez wahania, bo ten, kto się waha, jest podobny do fali morskiej, poruszanej i miotanej przez wiatr. 7 Niech taki człowiek nie myśli, że otrzyma coś od Pana, 8 skoro jest niezdecydowany i niestały w całym swoim postępowaniu.
9 Brat, który jest biedny, niech się chlubi swoim wywyższeniem, 10 bogaty zaś swoim uniżeniem, bo przeminie jak kwiat trawy. 11 Palące słońce bowiem wschodzi i wysusza trawę, i kwiat opada, i traci swoje piękno. Podobnie też bogaty przeminie wraz ze swymi dążeniami.
POKUSY I DOŚWIADCZENIA
Próba i pokusa
12 Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczanie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. 13 Niech ten, kto jest doświadczany, nie mówi: Jestem doświadczany przez Boga. Bóg bowiem nie jest podatny na doświadczanie zła, sam też nie doświadcza nikogo. 14 Każdy zaś jest doświadczany przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. 15 Następnie pożądliwość, gdy zaowocuje, rodzi grzech. Grzech zaś, gdy dojrzeje, rodzi śmierć.
16 Nie błądźcie, moi kochani bracia! 17 Każdy dobry dar i każde doskonałe dobro pochodzi z góry. Zstępuje od Ojca świateł, w którym nie ma zmiany ani cienia zmienności. 18 Ze swojej woli zrodził nas Słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwszymi z Jego stworzeń.
Słuchanie i wypełnianie Słowa
19 Zrozumcie to, moi kochani bracia. Niech każdy człowiek będzie chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 20 Pod wpływem gniewu bowiem człowiek nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 21 Dlatego odrzućcie wszelką nieczystość i bezmiar zła, i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was Słowo, które ma moc zbawić wasze dusze.
22 Bądźcie więc wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. 23 Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to jest podobny do mężczyzny, który ogląda w lustrze swoje naturalne odbicie. 24 Zobaczył siebie i odszedł, i natychmiast zapomniał, jak wyglądał. 25 Ten zaś, kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i jest mu wierny – nie jak słuchacz skłonny do zapominania, ale jak wykonawca dzieła – ten będzie błogosławiony w tym, co robi.
26 Jeśli ktoś uważa, że jest religijny, a nie kontroluje swojego języka, lecz oszukuje samego siebie, tego religijność jest bezwartościowa. 27 Religijność czysta i bez skazy przed Bogiem i Ojcem polega na tym, aby się troszczyć o sieroty i wdowy w ich niedoli i zachować samego siebie nieskażonym przez ten świat.