Drugi syn Izajasza znakiem dla Izraela
1 Pan powiedział do mnie: Weź sobie dużą tabliczkę i napisz na niej zwykłym rylcem: Maher-szalal-chasz-baz. 2 Powołaj Mi także wiarygodnych świadków: kapłana Uriasza i Zachariasza, syna Jeberekiasza. 3 Następnie zbliżyłem się do prorokini, a ona poczęła i urodziła syna. Wtedy Pan powiedział do mnie: Nadaj mu imię Maher-szalal-chasz-baz, 4 bo zanim chłopiec nauczy się wołać: Mój ojcze i moja matko, zaniosą bogactwa Damaszku i łupy z Samarii przed króla Asyrii.
Zapowiedź najazdu Asyrii
5 Pan przemówił do mnie jeszcze raz:
6 Ponieważ ten lud wzgardził
wodami Siloe, które płyną łagodnie
i drży przed Resinem i synem Remaliasza,
7 więc Pan sprawi, że podniosą się przeciwko nim
gwałtowne i liczne wody Rzeki
– króla Asyrii i całą jego chwałę –
i podniesie się we wszystkich swoich kanałach,
i wystąpi ze wszystkich swoich brzegów.
8 Zaleje Judę, zatopi ją i się przeleje,
aż do szyi sięgnie.
Rozpiętość jego skrzydeł będzie
na całą szerokość twojej ziemi, o Immanuelu!
9 Dowiedzcie się, ludy, i zatrwóżcie,
nadstawcie uszu, wszystkie dalekie krainy!
Przepaszcie się i zatrwóżcie,
przepaszcie się i zatrwóżcie!
10 Przygotujcie plan, a będzie udaremniony,
powiedzcie słowo, a nie stanie się tak,
bo z nami jest Bóg!
Pan umacnia proroka
11 Tak Pan powiedział do mnie, z mocą i przestrzegł mnie, bym nie chodził drogą tego ludu:
12 Nie nazywajcie spiskiem
wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem,
a czego on się lęka, wy się nie lękajcie i nie bójcie!
13 Pana Zastępów – Jego uważajcie za Świętego,
On niech będzie powodem waszego lęku,
On niech będzie powodem waszej bojaźni!
14 On stanie się świątynią, ale też kamienną przeszkodą
i skałą, o którą się potkną
oba domy Izraela,
pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy.
15 Wielu z nich się potknie,
upadnie i rozbije,
zostanie złapanych w sidła i pojmanych.
16 Zabezpiecz to świadectwo, zapieczętuj Prawo wśród Moich uczniów!
Nadzieja w Panu, a nie w magii
17 Ufam Panu, który zakrywa
swoją twarz przed domem Jakuba,
w Nim pokładam nadzieję.
18 Oto ja i dzieci, które dał mi Pan,
jesteśmy w Izraelu znakiem
i przepowiednią od Pana Zastępów, który przebywa na górze Syjon.
19 Jeśli powiedzą wam: Poradźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepczą i mruczą zaklęcia, to czy jednak lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy o żyjących pytać się trzeba zmarłych? 20 - Ku Prawu i ku świadectwu! - Jeśli zaś nie będą mówili zgodnie z tym słowem, to nie będzie dla nich jutrzenki.
Czas udręki
21 I będzie się wlókł po kraju uciśniony i głodny.
Kiedy doświadczy głodu, rozgniewa się
i przeklnie swojego króla i swojego Boga.
Czy zwróci się ku górze,
22 czy spojrzy na ziemię,
oto zmartwienie i ciemności, mrok strapienia.
Lecz ciemność będzie rozproszona,
23 gdyż ustanie mrok tej, która doznaje strapienia.
Jak w dawnych czasach poniżył On
ziemię Zabulona i ziemię Neftalego,
tak w przyszłości okryje sławą drogę do morza,
wiodącą przez Jordan, Galileę narodów.