Przymierze Boga z Noem
1 Bóg pobłogosławił Noego i jego synów i powiedział im: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. 2 Niech odczuwają lęk i strach przed wami wszystkie zwierzęta na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne, wszystko, co pełza po ziemi i wszystkie ryby morskie. One zostały oddane w wasze ręce. 3 Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak zielone rośliny. To wszystko wam daję. 4 Ale nie będziecie jedli mięsa, w którym jest jego życie, to znaczy krew. 5 Upomnę się też o waszą krew przez wzgląd na wasze życie, upomnę się z pewnością u każdego zwierzęcia, u każdego człowieka, upomnę się o życie człowieka u jego brata. 6 Kto przelewa krew człowieka, tego krew będzie przelana przez człowieka, bo Bóg uczynił człowieka na swój obraz. 7 A wy bądźcie płodni i się rozmnażajcie. Niech dzięki wam zaludni się ziemia, i ją zapełniajcie.
8 Potem Bóg oświadczył Noemu i jego synom, którzy z nim byli: 9 Oto Ja zawieram Moje przymierze z wami i z waszym przyszłym potomstwem. 10 I ze wszystkimi żywymi istotami, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i ze wszystkimi zwierzętami, które wyszły z arki, ze wszystkimi zwierzętami na ziemi. 11 Zawrę Moje przymierze z wami i już nigdy żadna istota nie zostanie zgładzona przez wody potopu. Nie będzie więcej potopu niszczącego ziemię.
Tęcza znakiem przymierza
12 Następnie Bóg powiedział: To jest znak przymierza, które Ja na wieczne czasy zawieram z wami i ze wszystkimi istotami żywymi. 13 Kładę Mój łuk na obłoku. On będzie znakiem przymierza między Mną a ziemią. 14 Gdy zgromadzę obłoki nad ziemią, wtedy łuk ukaże się na obłoku. 15 Przypomnę sobie wówczas Moje przymierze, które zawarłem z wami i ze wszystkimi żywymi istotami cielesnymi, i nie będzie już więcej potopu, który by zniszczył wszelkie istoty cielesne. 16 Gdy pojawi się łuk na obłokach, spojrzę na niego, aby przypomnieć sobie wieczne przymierze pomiędzy Mną a wszystkimi żywymi istotami cielesnymi, które istnieją na ziemi. 17 Bóg powiedział więc do Noego: To jest znak przymierza, które zawarłem ze wszystkimi istotami, które są na ziemi.
Noe i jego synowie
18 Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet. Cham był ojcem Kanaana. 19 Ci trzej byli synami Noego i dzięki nim zaludniła się cała ziemia.
20 Noe został rolnikiem i zasadził winnicę. 21 Pewnego razu napił się wina, upił się i leżał nagi w swoim namiocie. 22 Cham, ojciec Kanaana, zobaczył, że ojciec jest nagi i opowiedział o tym dwom braciom pozostającym na zewnątrz namiotu. 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz, założyli go sobie na ramiona i idąc tyłem nakryli nagiego ojca. Twarze zaś mieli odwrócone, żeby nie patrzeć na nagiego ojca. 24 Gdy Noe obudził się po winie, dowiedział się, co mu zrobił jego najmłodszy syn, 25 i powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą swoich braci. 26 A potem dodał:
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie jego sługą. 27 Niech Bóg da Jafetowi ogromną przestrzeń, niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie jego sługą.
28 Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat. 29 Przeżył w sumie dziewięćset pięćdziesiąt lat, potem umarł.