Potomkowie Adama
1 Oto księga potomków Adama. W dniu kiedy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boże. 2 Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i w dniu, w którym ich stworzył, nazwał ludźmi.
3 Adam miał sto trzydzieści lat, gdy spłodził syna na swój obraz, podobnego do siebie, i nadał mu imię Set. 4 A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i spłodził synów i córki. 5 Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat, a potem umarł.
6 Set miał sto pięć lat, gdy został ojcem Enosza. 7 A po urodzeniu się Enosza żył Set osiemset siedem lat i spłodził synów i córki. 8 Set przeżył dziewięćset dwanaście lat, a potem umarł.
9 Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, gdy został ojcem Kenana. 10 Po urodzeniu się Kenana żył Enosz osiemset piętnaście lat i spłodził synów i córki. 11 Enosz przeżył dziewięćset pięć lat, a potem umarł.
12 Kenan miał siedemdziesiąt lat, gdy został ojcem Mahalaleela. 13 Po urodzeniu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i spłodził synów i córki. 14 Kenan przeżył dziewięćset dziesięć lat, a potem umarł.
15 Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, gdy został ojcem Jereda. 16 Po urodzeniu się Jereda żył Mahalaleel osiemset trzydzieści lat i spłodził synów i córki. 17 Mahalaleel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, a potem umarł.
18 Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, gdy został ojcem Henocha. 19 Po urodzeniu się Henocha żył Jered osiemset lat i spłodził synów i córki. 20 Jered przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, a potem umarł.
21 Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, gdy został ojcem Metuszelacha. 22 Po urodzeniu się Metuszelacha żył Henoch w przyjaźni z Bogiem przez trzysta lat i spłodził synów i córki. 23 Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. 24 Henoch żył w przyjaźni z Bogiem, a potem go nie było, gdyż Bóg go zabrał.
25 Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, gdy został ojcem Lameka. 26 Po urodzeniu się Lameka żył Metuszelach siedemset osiemdziesiąt dwa lata i spłodził synów i córki. 27 Metuszelach przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat, a potem umarł.
28 Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, gdy spłodził syna. 29 Nadał mu imię Noe i powiedział: On nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na ziemi, którą Pan przeklął. 30 Po urodzeniu się Noego żył Lamek pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki. 31 Lamek przeżył siedemset siedemdziesiąt siedem lat, a potem umarł. 32 Noe zaś miał pięćset lat, gdy został ojcem Sema, Chama i Jafeta.