Jakub z synami w Egipcie
1 Izrael wyruszył z całym dobytkiem i przybył do Beer-Szeby. Tam złożył ofiarę Bogu Izaaka, swojego ojca. 2 A Bóg zwrócił się do Izraela w nocnym widzeniu: Jakubie! Jakubie! On zaś odpowiedział: Jestem! 3 Wtedy powiedział: Ja jestem Bogiem, Bogiem twojego ojca. Nie bój się iść do Egiptu, gdyż tam uczynię cię wielkim narodem. 4 Ja pójdę z tobą do Egiptu i Ja cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy.
5 Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili swojego ojca, Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które przysłał faraon, aby go zabrać. 6 Wzięli także stada i dobytek, którego dorobili się w ziemi kananejskiej, i przybyli do Egiptu – Jakub wraz z całym swoim potomstwem. 7 Jego synowie i wnuki, córki i wnuczki – całe jego potomstwo przybyło z nim do Egiptu.
Rodzina Jakuba
8 Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu – Jakuba i jego synów. Pierworodnym Jakuba był Ruben. 9 Synowie Rubena to: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi. 10 Synowie Symeona to: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. 11 Synowie Lewiego to: Gerszon, Kehat i Merari. 12 Synowie Judy to: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. Er i Onan zmarli w ziemi kananejskiej. Synami Peresa byli: Chesron i Chamul. 13 Synowie Issachara to: Tola, Puwwa, Job i Szimron. 14 Synowie Zabulona to: Sered, Elon i Jachleel. 15 To są synowie Lei, których, podobnie jak córkę Dinę, urodziła Jakubowi w Paddan-Aram. Wszystkich jego synów i córek było trzydzieści troje.
16 Synowie Gada to: Sifion, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli. 17 Synowie Asera to: Jimna, Jiszwa, Jiszwi i Beria, oraz Serach, ich siostra. Synowie Berii to: Cheber i Malkiel. 18 To są synowie Zilpy, którą Laban dał Lei, swojej córce. Ona urodziła Jakubowi szesnaścioro dzieci.
19 Synowie Racheli, żony Jakuba, to: Józef i Beniamin. 20 Józefowi urodzili się w ziemi egipskiej synowie, których wydała na świat Asenat, córka Poti Fery, kapłana z On: Manasses i Efraim. 21 Synowie Beniamina to: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi, Rosz, Muppim i Chuppim oraz Ard. 22 To są potomkowie Racheli, którzy urodzili się Jakubowi – razem czternastu.
23 Syn Dana – Chuszim. 24 Synowie Neftalego to: Jachseel, Guni, Jeser i Szillem. 25 To są potomkowie Bilhy, którą Laban dał Racheli, swojej córce – razem siedmiu. 26 Wszystkich zaś osób, które przybyły z Jakubem do Egiptu, a pochodziły od niego, oprócz synowych Jakuba, było sześćdziesiąt sześć. 27 Synów Józefa, którzy urodzili mu się w Egipcie, było dwóch. Wszystkich członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu.
Rodzina Jakuba w Egipcie
28 Jakub, podążając do Józefa, posłał przed sobą Judę, aby ten wskazywał mu drogę do Goszen. I przybyli do ziemi Goszen. 29 Wówczas Józef zaprzągł swój rydwan i wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, swojego ojca. A gdy go ujrzał, rzucił mu się na szyję i długo płakał w jego objęciach. 30 Potem Izrael powiedział do Józefa: Teraz mogę umrzeć, bo zobaczyłem cię i wiem, że nadal żyjesz.
31 Wtedy Józef oświadczył swoim braciom i rodzinie swojego ojca: Pójdę i oznajmię faraonowi: Moi bracia i rodzina mojego ojca, którzy byli w ziemi kananejskiej, przybyli do mnie. 32 Są oni pasterzami owiec. Jako hodowcy trzód przyprowadzili trzody i bydło, i cały swój dobytek. 33 A gdy faraon was wezwie i zapyta: Czym się zajmujecie?, 34 wtedy odpowiecie: Twoi słudzy byli od dziecka hodowcami bydła, zarówno my jak i nasi ojcowie. Wówczas będziecie mogli mieszkać w ziemi Goszen. Wszyscy pasterze bowiem budzą w Egipcjanach wstręt.