Potomkowie Ezawa
1 Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. 2 Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chittyty, i Oholibamę, córkę Any, wnuczkę Sibeona, Chiwwity, 3 i Basmat, Izmaelitkę, siostrę Nebajota. 4 Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat – Reuela, 5 a Oholibama – Jeusza, Jalama i Koracha. To są synowie Ezawa, którzy urodzili mu się w ziemi kananejskiej. 6 Potem Ezaw wziął swoje żony, synów i córki, wszystkich domowników, stada, wszystkie swoje zwierzęta oraz całe mienie, które zdobył w ziemi kananejskiej, i poszedł do innego kraju, z dala od Jakuba, swojego brata. 7 Ich dobytek bowiem był tak duży, że nie mogli mieszkać razem. Ziemia, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu licznych stad. 8 Ezaw zamieszkał więc na wyżynie Seir. Ezaw, czyli Edom.
9 A oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. 10 Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. 11 Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. 12 Timna zaś, która była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. 13 Synowie Reuela to: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. 14 A oto synowie Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona, żony Ezawa – ona urodziła Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.
15 Na czele potomków Ezawa stali synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenaz, 16 naczelnik Korach, naczelnik Gatam i naczelnik Amalek. Oni byli na czele szczepu Elifaza w ziemi edomskiej – są potomkami Ady. 17 Synowie Reuela, syna Ezawa, to: naczelnik Nachat, naczelnik Zerach, naczelnik Szamma i naczelnik Mizza. Oni stali na czele szczepu Reuela w ziemi edomskiej – są potomkami Basmat, żony Ezawa. 18 Potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, to: naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam i naczelnik Korach. Oni stali na czele potomków Oholibamy, córki Any, żony Ezawa. 19 To są potomkowie Ezawa, czyli Edomu, to są ci, którzy stali na ich czele.
20 Synowie Seira, Choryty, mieszkańcy tego kraju to: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, 21 Diszon, Eser i Diszan. Oni stali na czele Chorytów, potomków Seira w ziemi edomskiej. 22 Synami Lotana byli: Chori, Hemam, a siostrą Lotana była Timna. 23 Potomkowie Szobala to: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. 24 Potomkowie Sibeona to: Ajja i Ana. To jest ten sam Ana, który znalazł gorące źródła na pustyni, gdy pasł osły Sibeona, swojego ojca. 25 A oto potomkowie Any: Diszon i Oholibama, córka Any. 26 Potomkowie Diszona to: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran. 27 Synowie Esera to: Bilhan, Zaawan i Akan. 28 Synowie Diszana to: Us i Aran. 29 Na czele Chorytów zaś stali: naczelnik Lotan, naczelnik Szobal, naczelnik Sibeon, naczelnik Ana, 30 naczelnik Diszon, naczelnik Eser i naczelnik Diszan. Oni stali na czele Chorytów w kraju Seir.
31 A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim król objął władzę nad Izraelitami. 32 W Edomie panował Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba. 33 Gdy Bela umarł, panował po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry. 34 Po śmierci Jobaba panował Chuszam z kraju Temanitów. 35 Po śmierci Chuszama panował Hadad, syn Bedada, który pobił Madianitów na polu moabskim. Jego miasto nazywało się Awit. 36 Po śmierci Hadada panował Samla z Masreki. 37 Po śmierci Samli panował Szaul z Rechobot nad rzeką. 38 Po śmierci Szaula panował Baal-Chanan, syn Akbora. 39 Po śmierci Baal-Chanana, syna Akbora, panował Hadar. Jego miasto nazywało się Pau, jego żona zaś miała na imię Mehetabeel, a była córką Matredy, córką Me-Zahaba.
40 Na czele zaś potomków Ezawa według ich rodów, ich miejscowości nazwanych ich imionami, stali: naczelnik Timna, naczelnik Alwa, naczelnik Jetet, 41 naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, 42 naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar, 43 naczelnik Magdiel i naczelnik Iram. Oni stali na czele Edomu według ich siedzib, posiadanych przez nich w kraju. To był Ezaw, praojciec Edomitów.