Izaak w Gerarze
1 W kraju znowu nastał głód, ale nie ten, który wystąpił wcześniej, w czasach Abrahama. Izaak udał się więc do Abimeleka, króla filistyńskiego, do Geraru. 2 Wtedy ukazał mu się Pan i powiedział: Nie idź do Egiptu, zamieszkaj w kraju, który ci wskażę. 3 Bądź gościem w tym kraju. Ja zaś będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i twojemu potomstwu dam wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, twojemu ojcu. 4 Rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i dam mu wszystkie te ziemie, i będą błogosławione w twoim potomstwie wszystkie narody ziemi, 5 bo Abraham posłuchał Mnie i przestrzegał Moich poleceń, przykazań, ustaw i praw. 6 Izaak zamieszkał więc w Gerarze. 7 A gdy mieszkańcy tej miejscowości pytali go o żonę, odpowiadał: Ona jest moją siostrą. Bał się bowiem powiedzieć: Ona jest moją żoną, ponieważ myślał: Oby mnie tylko z powodu wielkiej urody Rebeki nie zabili mężczyźni z tej miejscowości. 8 Gdy zaś mieszkał tam już dłuższy czas, Abimelek, król filistyński, spoglądał w dół przez okno i dostrzegł, jak Izaak okazywał czułość Rebece, swojej żonie. 9 Wezwał więc Izaaka i powiedział: Przecież ona jest twoją żoną! Dlaczego mówiłeś: To moja siostra? Odpowiedział mu Izaak: Tak powiedziałem, aby mnie nie zabito z jej powodu. 10 Wtedy Abimelek dodał: Co nam uczyniłeś? Mało brakowało, a ktoś z ludu współżyłby z twoją żoną i ściągnąłbyś na nas winę. 11 Następnie Abimelek rozkazał całemu ludowi: Każdy, kto dotknie tego człowieka i jego żonę, poniesie śmierć.
12 Izaak zasiał ziarno w tym kraju i zebrał w owym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. 13 Wzbogacił się i stawał się coraz bogatszy, aż dorobił się wielkiego majątku. 14 Posiadał wiele stad owiec i wołów, miał też liczną służbę, tak że zazdrościli mu Filistyni. 15 Dlatego wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, wykopali za jego życia, Filistyni zasypali suchą ziemią. 16 Wówczas Abimelek zwrócił się do Izaaka: Odejdź od nas, bo jesteś bogatszy niż my. 17 Izaak odszedł więc stamtąd i rozbił namioty w dolinie Geraru, i tam zamieszkał. 18 Następnie Izaak odkopał studnie wody, wykopane w czasach Abrahama, jego ojca, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nazwał je tak samo jak ojciec. 19 Gdy zaś słudzy Izaaka kopali w dolinie, znaleźli studnię wody źródlanej. 20 Pasterze z Geraru spierali się jednak z pasterzami Izaaka: To nasza woda! Dlatego Izaak nazwał tę studnię Esek, gdyż się o nią z nim wykłócano. 21 Potem wykopali inną studnię i znowu się o nią sprzeczali. Nazwał ją więc Sitna. 22 Potem przeniósł się stamtąd i wykopał jeszcze inną studnię, ale o nią nie było już sprzeczki. Nazwał ją Rechobot i powiedział: Teraz Pan dał nam wolną przestrzeń i możemy się rozmnażać w tym kraju. 23 Stamtąd zaś udał się do Beer-Szeby.
24 Nocą ukazał mu się Pan i powiedział: Ja jestem Bogiem twojego ojca, Abrahama. Nie bój się, gdyż Ja jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Abrahama, Mojego sługę. 25 Tam więc Izaak zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię.
Przymierze z Abimelekiem
26 Potem przyszli do niego Abimelek z Geraru i jego przyjaciel Achuzat oraz Pikol, dowódca jego wojska. 27 Izaak więc ich zapytał: Po co przyszliście do mnie, przecież mnie nienawidzicie i odtrąciliście mnie od siebie? 28 Oni jednak odpowiedzieli: Przekonaliśmy się, że Pan jest z tobą, i pomyśleliśmy: Niech będzie między nami, to znaczy między nami a tobą, zgoda. Chcemy też zawrzeć z tobą przymierze, 29 żebyś nie zrobił nam nic złego, bo i my ciebie nie skrzywdziliśmy. Wyświadczaliśmy ci jedynie dobro i odprawiliśmy w pokoju. Teraz ty cieszysz się błogosławieństwem Pana. 30 Wtedy Izaak wyprawił dla nich ucztę, a oni jedli i pili. 31 Wcześnie rano zaś wstali i złożyli sobie przysięgę. Następnie Izaak odprawił ich, a oni odeszli od niego w pokoju. 32 Tego samego dnia przyszli też słudzy Izaaka i przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali: Znaleźliśmy wodę. 33 Nazwał ją więc Szibea. Dlatego aż po dzień dzisiejszy to miasto nazywa się Beer-Szeba.
Małżeństwa Ezawa
34 Gdy Ezaw miał czterdzieści lat, ożenił się z Jehudit, córką Beeriego, Chittyty, i z Basmat, córką Elona, Chittyty. 35 Stały się one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki.