Powrót drugiej grupy wygnańców I Działalność Ezdrasza
Pisarz Ezdrasz
1 Po tych wydarzeniach, za panowania króla perskiego Artakserksesa, Ezdrasz, syn Serajasza, syna Azariasza, syna Chilkiasza, 2 syna Szalluma, syna Sadoka, syna Achituba, 3 syna Amariasza, syna Azariasza, syna Merajota, 4 syna Zerachiasza, syna Uzzjego, syna Bukkiego, 5 syna Abiszui, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna arcykapłana Aarona, 6 tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu. A był on uczonym, biegłym w prawie Mojżesza, które nadał Pan, Bóg Izraela. Król zaś spełnił wszystkie jego życzenia, gdyż była nad nim ręka Pana, jego Boga.
7 W siódmym roku panowania króla Artakserksesa wyruszyli też do Jerozolimy niektórzy spośród Izraelitów, spośród kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych. 8 Przybył on do Jerozolimy w piątym miesiącu siódmego roku panowania tego króla. 9 Rozpoczął bowiem swoją wyprawę z Babilonu w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a przybył do Jerozolimy w pierwszym dniu piątego miesiąca, gdyż była nad nim dobra ręka Boga. 10 Ezdrasz poświęcił swe życie badaniu Prawa Pana, aby przestrzegano i nauczano w Izraelu jego przykazań i zwyczajów.
List Artakserksesa
11 Oto odpis listu, jaki król Artakserkses przekazał Ezdraszowi, kapłanowi i uczonemu, który miał uczyć Izraela przykazań Pana i Jego zwyczajów:
12 Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kapłanowi i uczonemu w Prawie Boga niebios – pozdrowienie. A teraz: 13 Oto wydane przeze mnie postanowienie: Ktokolwiek z przebywających w moim królestwie Izraelitów, kapłanów czy lewitów, zamierza udać się do Jerozolimy, niech idzie z tobą. 14 Ty bowiem jesteś posłany przez króla i jego siedmiu doradców, aby zbadać, jak przestrzega się w Judzie i w Jerozolimie Prawa twego Boga, które zostało ci powierzone, 15 a także aby dostarczyć srebro i złoto, które złożyli dobrowolnie król i jego doradcy dla Boga Izraela, którego siedziba jest w Jerozolimie, 16 oraz całe srebro i złoto, jakie znajdziesz w całej prowincji Babilonu, wraz z dobrowolnymi ofiarami ludu i kapłanów, na rzecz domu ich Boga w Jerozolimie. 17 Tak więc kupisz pilnie za te pieniądze woły, barany, jagnięta i wszystko, co jest konieczne do składania ofiar pokarmowych i płynnych, i ofiarujesz to na ołtarzu domu waszego Boga w Jerozolimie. 18 Natomiast z resztą srebra i złota zrobicie to, co tobie i twoim braciom wyda się słuszne, zgodnie z wolą waszego Boga. 19 Naczynia zaś, które zostały ci przekazane dla służby w domu twego Boga, złóż przed Bogiem Jerozolimy. 20 Pozostałe zaś wydatki na rzecz domu twego Boga, które przyjdzie ci ponieść, pokryjesz ze skarbu królewskiego. 21 Ja, król Artakserkses, wydałem rozporządzenie wszystkim skarbnikom na obszarze za Rzeką: Wszystko, czego zażąda od was kapłan Ezdrasz, uczony w Prawie Boga niebios, ma być dokładnie wypełnione. 22 Aż do stu talentów srebra, stu korów pszenicy, stu batów wina, stu batów oliwy i soli bez ograniczeń. 23 Każdy nakaz Boga niebios, dotyczący domu Bożego, ma być dokładnie wykonany, aby nie zapłonął Jego gniew nad królestwem króla i jego synami. 24 Obwieszcza się wam również, że nie wolno na żadnego kapłana, lewitę, śpiewaka, odźwiernego, sługę świątynnego ani sługę tego domu Bożego, nakładać podatku, daniny ani cła.
25 Ty zaś, Ezdraszu, dzięki mądrości udzielonej ci przez twego Boga powołaj sędziów i urzędników, aby sprawowali sądy nad całym ludem na obszarze za Rzeką, nad wszystkimi znającymi Prawo twego Boga. A tych, którzy go nie znają, macie uczyć. 26 Natomiast każdy, kto nie będzie przestrzegał Prawa twego Boga i prawa królewskiego, ma być natychmiast skazany na śmierć lub na wygnanie, na grzywnę bądź też więzienie.
27 Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg naszych ojców, który natchnął króla myślą o uświetnieniu domu Pana w Jerozolimie 28 i okazał mi łaskę wobec króla, jego doradców i wszystkich jego dzielnych wojowników! Ja zaś nabrałem odwagi, gdyż ręka Pana, mojego Boga, była nade mną i zgromadziłem naczelników spośród Izraela, aby poszli ze mną.