1 Wówczas król Dariusz wydał rozkaz, aby w Babilonie przeszukać archiwa, w których są przechowywane skarby.
2 W twierdzy, w Ekbatanie, w prowincji Medii, znaleziono jakiś zwój, na którym była taka notatka: Zapis kronikarski. 3 W pierwszym roku panowania króla Cyrusa, król Cyrus wydał rozkaz dotyczący domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten niech będzie odbudowany w miejscu, gdzie są składane ofiary, i niech będą zachowane jego dawne fundamenty. Jego wysokość ma wynosić sześćdziesiąt łokci, a szerokość – sześćdziesiąt łokci. 4 Trzy warstwy z ociosanych kamieni i warstwa z nowego drewna. Koszty niech będą pokryte ze skarbu królewskiego. 5 Ponadto niech zostaną zwrócone złote i srebrne naczynia domu Bożego, które zabrał Nebukadnessar ze świątyni w Jerozolimie i złożył w Babilonie. Niech wrócą one do świątyni w Jerozolimie na swoje miejsce, i niech będą złożone w domu Bożym.
6 A zatem, namiestniku obszaru za Rzeką, Tattenaju, wraz ze Sztar-boznajem i zwolennikami urzędującymi na obszarze za Rzeką: trzymajcie się z daleka od tego miejsca! 7 Pozwólcie namiestnikowi żydowskiemu i starszyźnie żydowskiej pracować przy tym domu Bożym. Niech ten dom Boży zostanie odbudowany na dawnym miejscu.
8 Taka jest moja decyzja co do waszej pomocy starszyźnie żydowskiej przy odbudowie tego domu Bożego: Ze skarbu królewskiego, z podatku obszarów za Rzeką, mają być regularnie pokrywane wydatki tych ludzi, aby nie było opóźnień. 9 Codziennie, bez przerwy, będzie się im dostarczać wszystkiego, co konieczne, według zamówień kapłanów z Jerozolimy: młode cielce, barany i jagnięta na całopalenia dla Boga niebios, a także pszenicę, sól, wino i oliwę, 10 aby składali ofiary miłe Bogu niebios i modlili się za życie króla i jego synów. 11 A taka jest moja decyzja co do każdego, kto naruszy ten rozkaz: Niech zostanie rozpięty na belce, wyrwanej z jego domu, a jego dom niech zostanie zamieniony w gruzy. 12 Bóg, który uczynił tam mieszkanie dla swego Imienia, niech zgładzi każdego króla i naród, który odważy się, naruszając rozkaz, podnieść rękę i zburzyć ten dom Boży w Jerozolimie! Ja, Dariusz, wydałem tę decyzję; niech zostanie dokładnie zrealizowana!
13 Wówczas namiestnik obszaru za Rzeką, Tattenaj, Sztar-boznaj i zwolennicy postąpili dokładnie według polecenia przesłanego przez króla Dariusza. 14 Starszyzna żydowska budowała nadal z powodzeniem, zgodnie z przepowiednią proroka Aggeusza i Zachariasza, syna Iddo. Doprowadzono budowę do końca, według rozkazu Boga Izraela i rozkazu królów perskich: Cyrusa, Dariusza i Artakserksesa.
15 Zakończono budowę tego domu w trzecim dniu miesiąca Adar, w szóstym roku panowania króla Dariusza.
16 Izraelici, kapłani, lewici i reszta przesiedlonych z radością dokonali poświęcenia tego domu Bożego. 17 Ofiarowali na poświęcenie tego domu Bożego: sto wołów, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a na ofiarę przebłagalną za grzech: dwanaście kozłów za całego Izraela, stosownie do liczby jego plemion. 18 Ustanowili do służby w domu Bożym w Jerozolimie kapłanów według ich oddziałów i lewitów według ich zmian, jak napisano w Księdze Mojżesza.
Pascha
19 Przesiedleńcy obchodzili Paschę czternastego dnia pierwszego miesiąca. 20 Kapłani bowiem i lewici, co do jednego, dokonali swego oczyszczenia. Gdy wszyscy zostali już oczyszczeni, zabili paschalne zwierzęta dla wszystkich przesiedlonych, dla swych braci kapłanów i dla samych siebie. 21 I spożywali paschę wszyscy Izraelici, którzy wrócili z wygnania, wraz z tymi, którzy nawrócili się do nich od popełniania nieczystości narodów tego kraju, aby szukać Pana, Boga Izraela. 22 I obchodzili z radością przez siedem dni Święto Przaśników. Pan bowiem napełnił ich radością, gdy skłonił ku nim serce króla Asyrii, aby ich wspierał w pracy nad domem Boga, Boga Izraela.