Przeszkody w odbudowie świątyni
1 Wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że przesiedleńcy budują świątynię dla Pana, Boga Izraela. 2 Przyszli więc do Zorobabela i do naczelników rodów, i oświadczyli: Niech nam wolno będzie budować z wami! Ponieważ podobnie jak wy czcimy waszego Boga i składamy Mu ofiary, odkąd sprowadził nas tu Asarhaddon, król asyryjski. 3 Lecz Zorobabel, Jozue i naczelnicy rodów Izraela dali im taką odpowiedź: Nie możecie wspólnie z nami budować domu dla naszego Boga! My sami zbudujemy go dla Pana, Boga Izraela, jak nam polecił król Cyrus, król perski! 4 Wtedy lud tej ziemi zaczął przeszkadzać mieszkańcom Judy i odstraszać ich od budowy. 5 Przez cały okres rządów Cyrusa, króla perskiego, przekupywano radców, szkodząc mieszkańcom Judy i niwecząc ich zamiary. I tak aż do panowania Dariusza, króla perskiego.
Sprzeciw wobec odbudowy Jerozolimy
6 Za panowania Achaszwerosza, na początku jego rządów, napisano skargę na mieszkańców Judy i Jerozolimy.
7 Natomiast za dni Artakserksesa Biszelam i Mitredat wraz z Tabeelem i innymi zwolennikami napisali do Artakserksesa, króla perskiego; tekst tego listu sporządzono pismem aramejskim i po aramejsku. 8 Zarządca Rechum i sekretarz Szimszaj wystosowali do króla Artakserksesa następujący list w sprawie Jerozolimy. 9 – Zarządca Rechum i sekretarz Szimszaj wraz z innymi zwolennikami, z sędziami, posłami, urzędnikami, nadzorcami, mieszkańcami Erech w Babilonii, mieszkańcami Suzy, to jest Elamu, 10 również pozostała ludność, którą wielki i sławny Asnappar deportował i osiedlił w mieście Samarii i na pozostałym obszarze za Rzeką – Oto 11 odpis listu, który do niego wysłali: Do króla Artakserksesa. Twoi słudzy, mieszkający za Rzeką. Oto 12 niech będzie wiadome królowi, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli, przybyli do nas, do Jerozolimy. Odbudowują oni to buntownicze i niegodziwe miasto. Kończą już mury i naprawiają fundamenty. 13 Otóż niech będzie wiadome królowi, że jeśli to miasto zostanie odbudowane, a mury ukończone, to przestaną płacić podatki, daniny i cła, co spowoduje straty dla królów. 14 My jednak jesteśmy lojalni wobec dworu i nie chcemy patrzeć na zniewagę króla, dlatego przesyłamy królowi tę wiadomość. 15 Niech poszukają w księdze kronik twych przodków; znajdziesz w nich i dowiesz się, że jest to miasto buntownicze, które przynosi szkodę królom i ich prowincjom, a do rozruchów dochodzi tam od zawsze. Dlatego właśnie zburzono to miasto. 16 Powiadamiamy cię więc, królu, że jeśli to miasto zostanie odbudowane, a jego mury ukończone, to stracisz posiadłości za Rzeką.
17 Król wysłał następującą decyzję: Zarządcy Rechumowi, sekretarzowi Szimszajowi i reszcie ich zwolenników, którzy mieszkają w Samarii i na pozostałym obszarze za Rzeką – pozdrowienie. Oto 18 dokument wysłany przez was odczytano dokładnie w mojej obecności. 19 Na moje polecenie przebadano sprawę i okazało się, że od zawsze to miasto burzy się przeciwko królom, wznieca bunty i rozruchy. 20 W Jerozolimie byli potężni królowie, którzy panowali nad całym obszarem za Rzeką, ściągając podatki, daniny i cła. 21 Toteż wydajcie rozkaz, aby powstrzymać tych ludzi: To miasto nie będzie odbudowane bez mojego osobistego pozwolenia. 22 Strzeżcie się wszelkiego zaniedbania w tym względzie. Dlaczego miałoby to spowodować jeszcze większą stratę, która zaszkodzi królom?
23 Skoro tylko odpis tego dokumentu króla Artakserksesa odczytano wobec Rechuma i sekretarza Szimszaja oraz ich zwolenników, udali się oni w pośpiechu do Jerozolimy, do Żydów, i siłą zmusili ich do zaprzestania prac.
24 Tak oto wstrzymano prace nad domem Bożym w Jerozolimie. Wstrzymano je aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego.