Lista repatriantów
1 A oto ludzie pochodzący z tej prowincji, którzy powrócili z niewoli, deportowani, których uprowadził do Babilonii Nebukadnessar, król babiloński, wrócili do Jerozolimy i Judy, każdy do swojego miasta. 2 Przybyli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mordochajem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem i Baaną. Liczba mężczyzn z ludu Izraela wynosiła:
3 potomków Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch;
4 potomków Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch;
5 potomków Aracha – siedmiuset siedemdziesięciu pięciu;
6 potomków Pachat-Moaba, czyli potomków Jozuego i Joaba – dwa tysiące ośmiuset dwunastu;
7 potomków Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;
8 potomków Zattu – dziewięciuset czterdziestu pięciu;
9 potomków Zakkaja – siedmiuset sześćdziesięciu;
10 potomków Baniego – sześciuset czterdziestu dwóch;
11 potomków Bebaja – sześciuset dwudziestu trzech;
12 potomków Azgada – tysiąc dwustu dwudziestu dwóch;
13 potomków Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu sześciu;
14 potomków Bigwaja – dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu;
15 potomków Adina – czterystu pięćdziesięciu czterech;
16 potomków Atera z rodu Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu;
17 potomków Besaja – trzystu dwudziestu trzech;
18 potomków Jory – stu dwunastu;
19 potomków Chaszuma – dwustu dwudziestu trzech;
20 potomków Gibbara – dziewięćdziesięciu pięciu;
21 ludzi pochodzących z Betlejem – stu dwudziestu trzech;
22 ludzi z Netofy – pięćdziesięciu sześciu;
23 ludzi z Anatot – stu dwudziestu ośmiu;
24 ludzi pochodzących z Azmawet – czterdziestu dwóch;
25 ludzi pochodzących z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech;
26 ludzi pochodzących z Ramy i Geby – sześciuset dwudziestu jeden;
27 ludzi z Mikmas – stu dwudziestu dwóch;
28 ludzi z Betel i z Aj – dwustu dwudziestu trzech;
29 ludzi pochodzących z Nebo – pięćdziesięciu dwóch;
30 potomków Magbisza – stu pięćdziesięciu sześciu;
31 potomków drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;
32 potomków Charima – trzystu dwudziestu;
33 ludzi pochodzących z Lod, Chadid i Ono – siedmiuset dwudziestu pięciu;
34 ludzi pochodzących z Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu;
35 ludzi pochodzących z Senai – trzy tysiące sześciuset trzydziestu.
36 Kapłani: potomków Jedajasza z domu Jozuego – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;
37 potomków Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch;
38 potomków Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;
39 potomków Charima – tysiąc siedemnastu.
40 Lewici: potomków Jozuego i Kadmiela, spośród synów Hodawjasza – siedemdziesięciu czterech.
41 Śpiewacy: potomków Asafa – stu dwudziestu ośmiu.
42 Odźwierni: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity i synów Szobaja, łącznie stu trzydziestu dziewięciu;
43 Słudzy świątynni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota, 44 synowie Kerosa, synowie Siahy, synowie Padona, 45 synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba, 46 synowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana, 47 synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Reajasza, 48 synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama, 49 synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja, 50 synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefisytów, 51 synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura, 52 synowie Basluta, synowie Mechidy, synowie Charszy, 53 synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha, 54 synowie Nesjacha i synowie Chatify.
55 Synowie sług Salomona: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Perudy, 56 synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, 57 synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pokeret-Hassebajima, synowie Amiego. 58 Łącznie sług świątynnych i synów sług Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.
59 A oto ci, którzy powrócili z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan oraz Immer, lecz nie potrafili udowodnić rodu swoich ojców i swego pochodzenia z Izraela: 60 synowie Delajasza, synowie Tobiasza, synowie Nekody – sześciuset pięćdziesięciu dwóch; 61 spośród potomków kapłanów zaś synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i był nazywany jego imieniem. 62 Szukali oni zapisów o sobie w rodowodach, lecz nie znaleźli; jako nieczyści zostali więc odsunięci od sprawowania kapłaństwa. 63 Namiestnik zakazał im spożywania darów najświętszych, dopóki nie pojawi się kapłan dla Urim i Tummim.
64 Całe zgromadzenie liczyło czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób. 65 Ponadto ich niewolników i niewolnic było siedem tysięcy trzysta trzydzieścioro siedmioro; śpiewaków i śpiewaczek – dwieście. 66 Koni mieli siedemset trzydzieści sześć, mułów – dwieście czterdzieści pięć, 67 wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć, osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.
68 Część naczelników rodów, po przybyciu do domu Pana w Jerozolimie, złożyła dobrowolne ofiary na dom Boga, by pomóc w jego odbudowie na dawnym miejscu. 69 Według swych możliwości, przekazali oni do skarbca na to dzieło sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm złota, pięć tysięcy min srebra i sto szat kapłańskich.
70 Kapłani, lewici, część ludu, a także śpiewacy, odźwierni i słudzy świątynni zamieszkali w swoich miastach, a cały Izrael – w swoich miastach.