Oddalenie cudzoziemskich żon
1 Gdy Ezdrasz się modlił i z płaczem wyznawał grzechy przed domem Bożym, zgromadził się przy nim wielki tłum Izraelitów: mężczyzn, kobiet i dzieci. I lud płakał gorzko wraz z nim.
2 Wtedy Szekaniasz, syn Jechiela spośród synów Elama, oświadczył Ezdraszowi: Myśmy popełnili przestępstwo wobec naszego Boga, biorąc za żony obce kobiety spośród ludów tej ziemi. Ale jest przecież jeszcze nadzieja dla Izraela! 3 Zawrzyjmy przed naszym Bogiem przymierze, że oddalimy wszystkie te żony i ich potomstwo, idąc za radą mego pana i tych, którzy przestrzegają przykazania naszego Boga. Niech się stanie według Prawa! 4 Powstań, do ciebie należy decyzja! My jesteśmy przy tobie. Bądź więc dzielny i działaj!
5 Powstał więc Ezdrasz i zaprzysiągł naczelnych kapłanów, lewitów i całego Izraela, że tak postąpią. A oni przysięgli. 6 Potem Ezdrasz odszedł sprzed domu Bożego i udał się do komnaty Jochanana, syna Eliasziba. Nie jadł tam ani chleba, ani nie pił wody, gdyż trwał w żałobie z powodu niewierności przesiedleńców.
7 Później ogłoszono wszystkim przesiedleńcom w Judzie i w Jerozolimie, aby zgromadzili się w Jerozolimie: 8 Jeśli ktoś nie przybędzie w ciągu trzech dni, to zgodnie z radą przywódców i starszyzny cały jego dobytek zostanie poddany klątwie, a on sam zostanie wykluczony ze wspólnoty wygnańców.
9 W ciągu trzech dni zgromadzili się więc w Jerozolimie wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina. Był to dwudziesty dzień dziewiątego miesiąca. Zasiadł więc cały lud na dziedzińcu domu Bożego i drżał z powodu tej sprawy jak i deszczów.
10 Wtedy kapłan Ezdrasz wstał i przemówił: Dopuściliście się niewierności, biorąc za żony cudzoziemki. Powiększyliście przez to winę Izraela. 11 Ale teraz okażcie wdzięczność Panu, Bogu waszych ojców! Spełnijcie Jego wolę! Odłączcie się od ludów tej ziemi i od cudzoziemskich żon! 12 Całe zgromadzenie głośno odpowiedziało: Tak, powinniśmy postąpić zgodnie z twoimi słowami! 13 Ale lud jest liczny, a pora deszczowa nie pozwala zostawać na dworze! Nie jest to sprawa na jeden czy dwa dni, bo bardzo zgrzeszyliśmy w tym względzie. 14 Niech więc nasi przywódcy wobec całego zgromadzenia reprezentują tych wszystkich, którzy w naszych miastach pożenili się z cudzoziemkami. Niech w wyznaczonym czasie przyjdą wraz ze starszyzną poszczególnych miast i sędziami, aby odwrócić w ten sposób od nas srogi gniew naszego Boga.
15 Tylko Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, sprzeciwili się temu, a poparli ich: Meszullam i lewita Szabbetaj. 16 Jednak przesiedleńcy uczynili tak, jak było powiedziane. Kapłan Ezdrasz wybrał sobie ludzi imiennie spośród naczelników rodów. Zasiedli oni do zbadania tej sprawy w pierwszym dniu dziesiątego miesiąca. 17 A pierwszego dnia pierwszego miesiąca zakończyli sprawę wszystkich tych ludzi, którzy wzięli sobie cudzoziemki za żony.
Lista winnych
18 Ustalono, że tymi z potomków kapłanów, którzy poślubili kobiety cudzoziemskie, są: spośród synów Jozuego, syna Josadaka, i jego braci: Maasejasz, Eliezer, Jarib i Gedaliasz. 19 Obiecali oni oddalić swe żony, a na przebłaganie za swój grzech złożyć ofiarę z barana.
20 Spośród synów Immera: Chanani i Zebadiasz.
21 Spośród synów Charima: Maasejasz, Eliasz, Szemajasz, Jechiel i Uzjasz.
22 Spośród synów Paszchura: Elioenaj, Maasejasz, Izmael, Netaneel, Jozabad i Elasa.
23 A spośród lewitów: Jozabad, Szimi, Kelajasz, czyli Kelita, Petachiasz, Juda i Eliezer.
24 Spośród śpiewaków: Eliaszib. A spośród odźwiernych: Szallum, Telem i Uri.
25 Natomiast z Izraela, spośród synów Parosza: Ramiasz, Jizzijasz, Malkiasz, Mijjamin, Eleazar, Malkiasz i Benajasz.
26 Spośród synów Elama: Mattaniasz, Zachariasz, Jechiel, Abdi, Jeremot i Eliasz.
27 Spośród synów Zattu: Elioenaj, Eliaszib, Mattaniasz, Jeremot, Zabad i Aziza.
28 Spośród synów Bebaja: Jehochanan, Chananiasz, Zabbaj, Atlaj.
29 Spośród synów Baniego: Meszullam, Malluk, Adajasz, Jaszub, Szeal, Jeramot.
30 Spośród synów Pachat-Moaba: Adna, Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Besaleel, Binnuj i Manasses.
31 Spośród synów Charima: Eliezer, Jiszszijasz, Malkiasz, Szemajasz, Szymon, 32 Beniamin, Malluk, Szemariasz.
33 Spośród synów Chaszuma: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses, Szimi.
34 Spośród synów Baniego: Maadaj, Amram i Uel, 35 Benajasz, Bedjasz, Kelahaj, 36 Waniasz, Meremot, Eliaszib, 37 Mattaniasz, Mattenaj i Jaasaj, 38 Bani, Binnuj, Szimi, 39 Szelemiasz, Natan i Adajasz, 40 Machnadebaj, Szaszaj, Szaraj, 41 Azarel, Szelemiasz, Szemariasz, 42 Szallum, Amariasz, Józef.
43 Spośród synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel, Benajasz.
44 Ci wszyscy wzięli sobie cudzoziemki za żony, wśród których były takie, które urodziły synów.