Apokaliptyczna wizja czasów ostatecznych
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Synu człowieczy, zwróć swoją twarz na Goga, krainę Magog, naczelnego księcia Meszek i Tubal. Prorokuj przeciw niemu. 3 Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Ja jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu Meszek i Tubal. 4 Odwrócę cię i włożę ci haki w twoje szczęki. Wyprowadzę cię i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich doskonale okrytych, liczną rzeszę z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem. 5 Z nimi będą mieszkańcy Persji, Kusz i Put, wszyscy w puklerzach i szyszakach. 6 Gomer i wszystkie jego oddziały. Dom Togarmy z dalekiej północy i wszystkie jego oddziały. Będą z tobą liczne narody. 7 Bądź gotów i przygotuj się, ty i cała twoja rzesza, zgromadzona przy tobie. Będziesz dla nich strażą. 8 Po wielu dniach otrzymasz polecenie. Pod koniec lat wejdziesz do kraju wyjętego spod miecza, do tych, którzy zostali zebrani spośród licznych narodów, na góry Izraela, które były całkowitą ruiną. Został on jednak oswobodzony od narodów i wszyscy mieszkają bezpiecznie. 9 Wejdziesz jak burza, przyjdziesz jak obłok, żeby przykryć kraj. Będziesz ty, twoje oddziały, a z tobą liczne narody.
10 Tak mówi Pan Bóg: Stanie się w owym dniu, że powstaną myśli w twoim sercu, podejmiesz zły zamysł 11 i powiesz: Wyruszę przeciw krajowi o otwartych osiedlach. Wkroczę do ludzi spokojnych, mieszkających bezpiecznie, wszystkich, którzy mieszkają bez murów, zasuw i nie mają bram, 12 żeby zabrać zdobycz, by zagarnąć łupy, aby swą rękę zwrócić przeciw zamieszkanym ruinom, przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który nabył dobytek i dobra, mieszkającemu w centrum ziemi. 13 Szeba i Dedan, handlarze z Tarszisz, i wszystkie jego młode lwy zapytają cię: Czy ty przybyłeś, żeby zabrać zdobycz? Czy dla zagarnięcia łupu zgromadziłeś swoje rzesze, żeby unieść srebro i złoto, by wziąć dobytek i dobra, aby zabrać wielką zdobycz?
14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i powiedz Gogowi: Tak mówi Pan Bóg: Czy w owym dniu, gdy Mój lud izraelski będzie mieszkał bezpiecznie, nie dowiesz się o tym? 15 Przyjdziesz ze swego miejsca, z dalekiej północy, ty, a z tobą liczne narody, wszyscy jadący na koniach, wielka rzesza i liczne wojsko. 16 Wystąpisz przeciw Mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, żeby przykryć kraj. Stanie się przy końcu dni, że sprowadzę cię przeciw Mojemu krajowi, żeby narody Mnie poznały, gdy uświęcę się w tobie, Gogu, na ich oczach.
17 Tak mówi Pan Bóg: Czy ty nie jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez Moje sługi, proroków Izraela, którzy przepowiadali w owych dniach, przez lata, że cię przywiodę przeciw nim?
18 Stanie się w tym dniu, gdy Gog wejdzie do ziemi Izraela – wyrocznia Pana Boga – że zapłonie Moje oburzenie na Mym obliczu. 19 W Mojej gorliwości, w ogniu Mego gniewu powiedziałem: Naprawdę w tym dniu nastąpi wielkie trzęsienie w ziemi Izraela. 20 Zadrżą przede Mną ryby morskie i ptaki podniebne, polne zwierzęta i wszystkie płazy pełzające po ziemi, każdy człowiek, który będzie na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, osuną się zbocza i runie na ziemię każdy mur. 21 Przywołam miecz przeciw niemu na wszystkich Moich górach – wyrocznia Pana Boga. Miecz każdego zwróci się przeciw jego bratu. 22 Osądzę go przez zarazę i krew. Ześlę ulewny deszcz i kamienie gradowe. Ogień i siarkę spuszczę na niego, na jego oddziały i na liczne narody, które z nim będą. 23 Okażę się wielki i święty. Objawię się przed oczyma licznych narodów i poznają, że Ja jestem Panem.