WYROCZNIE DOTYCZĄCE OBCYCH NARODÓW
O Ammonitach
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Synu człowieczy, zwróć swe oblicze ku Ammonitom i prorokuj przeciw nim. 3 Powiedz Ammonitom: Słuchajcie słowa Pana Boga: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ powiedziałeś lekceważąco o Moim przybytku, dlatego że został zbezczeszczony, o ziemi izraelskiej, że została spustoszona oraz o domu Judy, że poszli na wygnanie, 4 więc Ja dam ciebie w posiadanie synom Wschodu. Rozbiją u ciebie swe obozy i założą swe siedziby. Oni będą jedli twoje owoce i pili twoje mleko. 5 Zamienię Rabbę w pastwisko dla wielbłądów, a osiedla Ammonitów w legowisko owiec, i poznacie, że Ja jestem Panem.
6 Tak bowiem mówi Pan Bóg: Ponieważ klaskałeś w dłonie, tupałeś nogą i cieszyłeś się w duszy z całą pogardą dla ziemi Izraela, 7 więc Ja wyciągnę Moją rękę przeciw tobie i wydam cię na łup narodom. Wytracę cię spośród narodów i wymażę cię spośród krajów. Wyniszczę cię – i poznasz, że Ja jestem Panem.
O Moabitach
8 Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ Moab i Seir powiedziały: Oto dom Judy jest jak wszystkie narody, 9 dlatego Ja odsłonię zbocza Moabu, zburzę w jego granicach miasta, ozdobę kraju: Bet-Hajeszimot, Baal-Meon i Kiriataim. 10 Dam go w posiadanie synom Wschodu z powodu Ammonitów, żeby Ammonici nie byli wspominani między narodami. 11 Odbędę sąd nad Moabem i poznają, że Ja jestem Panem.
O Edomie
12 Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ Edom działał bardzo mściwie przeciw domowi Judy, ciężko zgrzeszyli, mścili się nad nimi, 13 więc: Tak mówi Pan Bóg: Wyciągnę Moją rękę przeciw Edomowi. Wytracę spośród niego ludzi i zwierzęta oraz zamienię go w ruinę, od Temanu aż po Dedan. Polegną od miecza. 14 Moją zemstę nad Edomem powierzę w ręce Mojego ludu izraelskiego i postąpią z Edomem według Mojego gniewu i według Mojego oburzenia. Poznają Moją zemstę – wyrocznia Pana Boga.
O Filistynach
15 Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ Filistyni pałali zemstą i bardzo się mścili z pogardą w duszy, z odwiecznej nienawiści doprowadzając do zagłady, 16 więc tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wyciągnę Moją rękę przeciw Filistynom. Wytracę Keretytów i wymażę resztę wybrzeża morskiego. 17 Dokonam na nich wielkiej zemsty w karzącym oburzeniu i poznają, że Ja jestem Panem, gdy dokonam na nich Mojej zemsty.