1 Wtedy Pan powiedział Mojżeszowi: Teraz zobaczysz, co zrobię faraonowi. Zmuszony mocną ręką wypuści ich i zmuszony mocną ręką wypędzi ich ze swojej ziemi.
Obietnica wyzwolenia Izraelitów
2 Bóg powiedział do Mojżesza: Ja jestem Panem. 3 Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, ale Mojego Imienia – Pan – nie dałem im poznać. 4 Ustanowiłem również z nimi Moje przymierze, aby dać im ziemię Kanaan, ziemię, na której przebywali jako przybysze. 5 Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami i wspomniałem na Moje przymierze. 6 Powiedz więc Izraelitom: Ja jestem Panem! Uwolnię was od ciężarów Egipcjan i wybawię z niewoli. Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i surowymi wyrokami. 7 Wezmę was sobie za lud i będę dla was Bogiem i poznacie, że Ja, Pan, wasz Bóg, uwolniłem was od ucisku Egipcjan. 8 Wprowadzę was do ziemi, którą uroczyście przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Ja jestem Panem! 9 Mojżesz powiedział to Izraelitom, ale nie usłuchali Mojżesza z powodu udręki ducha i ciężkiej pracy.
10 Pan powiedział do Mojżesza: 11 Idź, powiedz faraonowi, królowi Egiptu, aby wypuścił Izraelitów ze swojej ziemi. 12 Ale Mojżesz wymawiał się przed Panem: Jeśli Izraelici nie usłuchali mnie, to jak usłucha mnie faraon? Mam przecież kłopoty z mówieniem. 13 Ale Pan przemówił do Mojżesza i do Aarona i przekazał im polecenia odnoszące się do Izraelitów i do faraona, króla Egiptu, dotyczące wyprowadzenia Izraelitów z ziemi egipskiej.
Przodkowie Mojżesza i Aarona
14 Oto naczelnicy rodów: synowie Rubena, pierworodnego Izraela – Henoch i Pallu, Chesron i Karmi – to są rodziny Rubena. 15 Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki – to są rodziny Symeona. 16 Oto imiona synów Lewiego według ich rodowodów: Gerszon, Kehat i Merari. Lewi żył sto trzydzieści siedem lat. 17 Synowie Gerszona to: Libni i Szimei według ich rodzin. 18 Synowie Kehata to: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. Kehat żył sto trzydzieści trzy lata. 19 Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów. 20 Amram ożenił się ze swoją ciotką Jokebed, a ona urodziła mu Aarona i Mojżesza. Amram żył sto trzydzieści siedem lat. 21 Synowie Jishara to: Korach, Nefeg i Zikri. 22 Synowie Uzzjela to: Miszael, Elsafan i Sitri. 23 Aaron ożenił się z Elżbietą, córką Aminadaba, siostrą Nachszona, a ona urodziła mu Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara. 24 Synowie Koracha to: Assir, Elkana i Abiasaf. Oto rodziny Korachitów. 25 A Eleazar, syn Aarona, ożenił się z jedną z córek Putiela, a ona urodziła mu Pinchasa. Oto naczelnicy rodów lewickich według ich rodzin.
26 Aaron i Mojżesz to są właśnie ci, do których Pan powiedział: Wyprowadźcie Izraelitów z ziemi egipskiej według ich zastępów! 27 Przemawiali do faraona, króla Egiptu, aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, oni – Mojżesz i Aaron.
Odnowienie obietnicy danej Mojżeszowi
28 W dniu, w którym Pan przemówił do Mojżesza w ziemi egipskiej, 29 Pan oznajmił Mojżeszowi: Ja jestem Panem. Przekaż faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko to, co Ja ci mówię. 30 Ale Mojżesz wymawiał się przed Panem: Mam kłopoty z mówieniem. Jak mnie wysłucha faraon?