Drugie tablice z przykazaniami
1 Pan powiedział do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, które rozbiłeś, a napiszę na tych tablicach takie same słowa, jakie były na pierwszych. 2 Bądź gotowy na rano. Rano wstąp na górę Synaj i stań przede Mną na szczycie góry. 3 Niech nikt nie wstępuje z tobą i niech nikt nie pokazuje się na całej górze. Ani owce, ani bydło niech się nie pasie na zboczach góry. 4 Mojżesz wyciosał więc dwie tablice kamienne podobne do pierwszych, wstał wcześnie rano, wstąpił na górę Synaj, jak mu nakazał Pan, i wziął w ręce dwie kamienne tablice. 5 Pan zaś zstąpił w obłoku i stanął tam przy nim, a on wezwał imienia Pana. 6 Wtedy Pan przeszedł przed nim i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i prawdę, 7 zachowujący łaskę dla tysięcy, przebaczający winę, występek i grzech, lecz nie pozostawiający bez kary, ale karzący synów i wnuków do trzeciego i czwartego pokolenia, za winy ojców. 8 Mojżesz szybko pochylił się do ziemi, oddał pokłon 9 i powiedział: Jeżeli znalazłem życzliwość u Ciebie, Panie mój, niech Pan mój idzie pośród nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść nasze winy i grzechy nasze i uczyń nas swoim dziedzictwem.
Warunki Przymierza
10 Bóg odpowiedział: Oto Ja zawieram przymierze. Wobec całego twojego ludu będę czynił cuda, jakich nie dokonano w żadnej ziemi i w żadnym narodzie. I cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co Ja ci uczynię. 11 Przestrzegaj tego, co ci dzisiaj nakazuję. Wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chittytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę. 12 Wystrzegaj się zawierania przymierza z mieszkańcami ziemi, do której wejdziesz, aby nie stało się to dla ciebie pułapką. 13 Dlatego zburzycie ich ołtarze, połamiecie ich stele i wytniecie aszery. 14 Nie będziesz oddawał pokłonu innemu bogu, gdyż Pan, którego imię brzmi Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. 15 Nie zawieraj przymierza z mieszkańcami tej ziemi, aby nie zaprosili cię, byś jadł z ich ofiary, gdy będą uprawiali nierząd ze swymi bogami i składali im ofiary. 16 Aby ich córki, które wziąłbyś za żony dla swoich synów, nie przywiodły ich do nierządu z obcymi bogami, z którymi uprawiają nierząd. 17 Nie będziesz czynił sobie bogów odlanych z metalu. 18 Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Przez siedem dni w oznaczonej porze miesiąca Abib będziesz jadł przaśniki, jak ci nakazałem, gdyż w miesiącu Abib wyszedłeś z Egiptu. 19 Każde pierworodne należy do Mnie, również każdy pierworodny samiec z bydła i owiec należących do ciebie. 20 Pierworodne osła wykupisz jagnięciem, a jeśli go nie wykupisz, złamiesz mu kark. Wykupisz każdego pierworodnego z twoich synów. Nie pokażą się przede Mną z pustymi rękami. 21 Sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia odpoczniesz, nawet w czasie orki i w czasie żniw. 22 Ustanowisz sobie Święto Tygodni w czasie pierwszych plonów ze żniw pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku. 23 Trzy razy w roku każdy z twoich mężczyzn pokaże się przed obliczem Władcy, Pana, Boga Izraela. 24 Bo wypędzę przed tobą narody i rozszerzę twoje granice i nikt nie będzie pożądał twojej ziemi, gdy trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed Panem, twoim Bogiem. 25 Nie będziesz składał krwi Mojej ofiary razem z kwasem i nic z ofiary ze Święta Paschy nie pozostanie przez noc do rana. 26 Najlepsze z pierwszych plonów z twojej ziemi przyniesiesz do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koziołka w mleku jego matki. 27 Potem Pan powiedział do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, bo na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. 28 Przebywał tam z Panem czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadł chleba i nie pił wody. Zapisał na tablicach słowa przymierza, dziesięć słów.
Powrót Mojżesza do obozu
29 A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała po rozmowie z Bogiem. 30 Ale Aaron i wszyscy Izraelici widzieli, że skóra na twarzy Mojżesza promieniała. Bali się więc przystąpić do niego. 31 Mojżesz jednak zawołał ich, a wtedy Aaron oraz wszyscy przywódcy społeczności podeszli do niego i Mojżesz do nich przemówił. 32 Potem przybliżyli się wszyscy Izraelici, a on przekazał im wszystko, co powiedział mu Pan na górze Synaj. 33 Kiedy Mojżesz skończył z nimi rozmawiać, włożył na twarz zasłonę. 34 Zawsze, gdy przychodził przed Pana, aby z Nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wychodził, mówił Izraelitom, co zostało mu nakazane. 35 Izraelici widzieli wtedy, że promieniowała skóra na twarzy Mojżesza. Mojżesz zaś zakładał zasłonę na twarz aż do czasu, gdy wchodził, by z Nim rozmawiać.