Izrael narodem wybranym i świętym
1 Gdy wprowadzi cię Pan, twój Bóg, do ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiąść, wypędzi przed tobą liczne narody: Chittytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów - siedem narodów liczniejszych i mocniejszych od ciebie. 2 Pan, twój Bóg, wyda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie będziesz zawierał z nimi przymierza i nie będziesz dla nich łaskawy. 3 Nie będziesz się z nimi spowinowacał, swojej córki nie dasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swego syna, 4 gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie i służyłby innym bogom. Wtedy zapłonąłby gniew Pana przeciwko wam i szybko by cię wyniszczył. 5 Tak z nimi postąpicie: Zburzycie ich ołtarze, połamiecie ich stele, zetniecie ich aszery, a ich posągi spalicie w ogniu. 6 Ty bowiem jesteś dla Pana, twego Boga, świętym ludem. Ciebie wybrał Pan, twój Bóg, ze wszystkich narodów, które są na ziemi, abyś był Jego ludem i wyłączną własnością.
7 Pan was upodobał sobie i was wybrał, nie dlatego, że jesteście liczniejsi od innych narodów – gdyż jesteście najmniejsi ze wszystkich narodów – 8 lecz dlatego, że Pan was umiłował i chce dochować przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Wyprowadził was Pan mocną ręką i wybawił z domu niewoli, z ręki faraona, króla Egiptu. 9 Dlatego wiedz, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który dochowuje przymierza i miłosierdzia do tysięcznego pokolenia wobec tych, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, 10 a odpłaca, gubiąc tych, którzy Go nienawidzą. Nie zwleka, ale odpłaca temu, który Go nienawidzi. 11 Przestrzegaj zatem przykazań, ustaw i nakazów, które Ja tobie dziś daję, abyś je wypełniał.
12 Za to, że będziesz słuchać tych nakazów i będziesz ich przestrzegać i je wypełniać, Pan, twój Bóg, będzie dochowywał wobec ciebie przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł twoim ojcom. 13 Będzie cię kochał, będzie ci błogosławił i cię rozmnoży. Pobłogosławi owoc twego łona i plon twojej ziemi, twoje zboże i moszcz, i oliwę, przychówek twego bydła i owiec na ziemi, którą poprzysiągł twoim ojcom dać tobie. 14 Otrzymasz obfitsze błogosławieństwo niż wszystkie inne narody. Nie będzie u ciebie niepłodnego ani niepłodnej, nawet między twoim bydłem. 15 Pan oddali od ciebie wszelką chorobę i wszelkie dotkliwe zarazy egipskie, które znasz. Nie ześle ich na ciebie, ale dotknie nimi tych wszystkich, którzy cię nienawidzą. 16 Wytępisz wszystkie te narody, które Pan, twój Bóg, daje tobie. Nie zmiłuje się twoje oko nad nimi i nie będziesz służył ich bogom, gdyż stałoby się to dla ciebie pułapką.
17 Jeśli pomyślisz w swoim sercu: Te ludy są liczniejsze ode mnie, jak zdołam je wypędzić? 18 – nie lękaj się ich! Przypomnij sobie, co uczynił Pan, twój Bóg, faraonowi i całemu Egiptowi. 19 Przypomnij sobie te wielkie doświadczenia, które oglądały twoje oczy, owe znaki, cuda, mocną rękę i wyciągnięte ramię, gdy wyprowadził cię Pan, twój Bóg. Tak postąpi Pan, twój Bóg, ze wszystkimi narodami, których się lękasz. 20 Nadto ześle Pan, twój Bóg, na nich szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali, i ci, którzy się przed tobą ukryli. 21 Nie lękaj się ich, gdyż Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Bóg wielki i budzący trwogę. 22 Pan, twój Bóg, wypędzi stopniowo te narody przed tobą. Nie będziesz mógł ich szybko wytępić, aby nie rozmnożył się przeciwko tobie dziki zwierz. 23 Wyda ich Pan, twój Bóg, tobie i przerazi ich wielkim zamieszaniem, aż zostaną wytępione. 24 W twoje ręce wyda ich królów i zgładzisz ich imię pod niebem. Nikt nie ostoi się przed tobą, aż ich wytępisz. 25 Spalisz w ogniu posągi ich bóstw, nie będziesz pożądał srebra ani złota, które jest na nich, żeby je zabrać dla siebie, byś nie został przez nie usidlony, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, twego Boga. 26 Nie przynoś tej obrzydliwości do twego domu, gdyż stałbyś się obiektem klątwy, jak ona. Będziesz się tym brzydził i odczuwał wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą.