Przypomnienie Dekalogu
1 Zwołał więc Mojżesz wszystkich Izraelitów i powiedział do nich: Słuchaj, Izraelu, ustaw i nakazów, które dziś wam oznajmiam. Nauczcie się ich i starajcie się je wypełniać. 2 Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie. 3 Pan zawarł to przymierze nie z naszymi ojcami, ale z nami. Z nami, którzy dziś wszyscy jesteśmy przy życiu. 4 Twarzą w twarz mówił Pan z wami na górze ze środka ognia. 5 W tym czasie zaś ja stałem między Panem a wami, aby ogłosić wam słowa Pana, bo baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. A On tak powiedział:
6 Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 7 Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. 8 Nie będziesz czynił sobie posągu ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie wysoko i na ziemi nisko, i tego, co jest w głębinie wód. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Karzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą. 10 A okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań.
11 Nie będziesz używał bez czci imienia Pana, twego Boga, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, kto w błahych sprawach używa bez czci Jego imienia.
12 Zachowuj dzień szabatu, aby go uświęcać. Tak, jak nakazał ci Pan, twój Bóg. 13 Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką swoją pracę. 14 Ale dzień siódmy jest szabatem dla Pana, twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn i twoja córka, ani twój sługa i twoja służąca, ani twój wół i twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach – aby odpoczął zarówno twój sługa i twoja służąca, jak i ty. 15 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, a Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, dlatego też nakazał ci Pan, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu.
16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak nakazał ci Pan, twój Bóg, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci dał.
17 Nie będziesz zabijał.
18 Nie będziesz cudzołożył.
19 Nie będziesz kradł.
20 Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw swemu bliźniemu.
21 Nie będziesz pożądał żony swego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swego bliźniego, jego pola, jego sługi i służącej, jego wołu i osła ani niczego, co należy do twojego bliźniego.
22 Te słowa wypowiedział Pan do całego waszego zgromadzenia na górze, spośród ognia, chmury i ciemności donośnym głosem, niczego więcej nie dodając. Napisał je na dwóch kamiennych tablicach i mnie je dał.
Mojżesz pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludem
23 A gdy usłyszeliście ten głos spo-śród ciemności, a góra płonęła ogniem, wtedy zbliżyliście się do mnie, wszyscy naczelnicy waszych plemion i wasza starszyzna. 24 I powiedzieliście: Oto ukazał nam Pan, nasz Bóg, swoją chwałę i swoją wielkość. Słyszeliśmy Jego głos ze środka ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg przemawia do człowieka, a on pozostaje przy życiu. 25 A teraz dlaczego mamy umierać? Wszak pochłonie nas ten wielki ogień. Jeżeli nadal będziemy słuchać głosu Pana, naszego Boga, pomrzemy. 26 Bo któż spośród ludzi, kto słyszał głos Boga żywego przemawiającego ze środka ognia, pozostał przy życiu, tak jak my? 27 Ty się zbliż i wysłuchaj wszystko, co powie Pan, nasz Bóg. Potem przekażesz nam to wszystko, co powie ci Pan, nasz Bóg, a my będziemy temu posłuszni i to spełnimy. 28 Pan wysłuchał waszych słów, gdy mówiliście do mnie, i Pan powiedział do mnie: Słyszałem słowa tego ludu, które wypowiedzieli do ciebie. Słuszne było to wszystko, co powiedzieli. 29 Oby ich serce było takie, aby się Mnie lękali i strzegli wszystkich Moich przykazań po wszystkie dni, by im się dobrze wiodło i ich synom na wieki. 30 Idź i powiedz im: Wróćcie do swych namiotów! 31 A ty zostań tutaj ze Mną, bo chcę przekazać ci wszystkie przykazania, ustawy i nakazy, których masz ich nauczyć, aby je wypełniali w ziemi, którą Ja daję im w posiadanie. 32 Starajcie się, aby tak postępować, jak nakazał wam Pan, wasz Bóg. Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. 33 Idźcie dokładnie tą drogą, którą wyznaczył wam Pan, wasz Bóg, abyście żyli i dobrze się wam powodziło i aby były przedłużone wasze dni na ziemi, którą weźmiecie w posiadanie.