Śmierć Mojżesza
1 Mojżesz wstąpił na górę Nebo ze stepów Moabu, na szczyt Pisga, który leży naprzeciw Jerycha, i ukazał mu Pan całą ziemię Gilead aż do Dan, 2 i cały obszar Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa oraz całą ziemię Judy aż do Morza Zachodniego,
3 Negeb i okolicę doliny Jerycha, miasta palm, aż do Soaru. 4 I Pan powiedział do niego: To jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twemu potomstwu. Pozwoliłem ci ją zobaczyć na własne oczy, ale tam nie wejdziesz.
5 Tam, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana, zmarł Mojżesz, sługa Pana. 6 Został pogrzebany w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor, ale nikt nie zna jego grobu, aż po dzień dzisiejszy. 7 Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, jego oko nie osłabło i nie opuściła go siła. 8 Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach moabskich przez trzydzieści dni. Potem skończyły się dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. 9 A Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, ponieważ Mojżesz włożył na niego swoje ręce. Słuchali go więc Izraelici i czynili, jak im nakazał Pan przez Mojżesza. 10 Nie powstał więcej w Izraelu taki prorok jak Mojżesz, którego by Pan spotkał twarzą w twarz, 11 ze względu na wszystkie znaki i cuda, które Pan polecił mu czynić w ziemi egipskiej wobec faraona i wszystkich jego sług i całej jego ziemi, 12 oraz ze względu na potężną rękę i wielką grozę, jaką wzbudził Mojżesz na oczach całego Izraela.