OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Jozue następcą Mojżesza
1 Mojżesz poszedł i wypowiedział te słowa do całego Izraela. 2 Powiedział do nich: Mam dzisiaj sto dwadzieścia lat, nie mogę już swobodnie chodzić, a Pan powiedział do mnie: Nie przejdziesz tego Jordanu. 3 Pan, twój Bóg, sam przejdzie przed tobą. On wytępi te narody przed tobą i ty je wydziedziczysz. Jozue przejdzie przed tobą, jak Pan zapowiedział. 4 Pan postąpi z nimi tak, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, których zgładził, i z ich ziemią. 5 Pan wyda ich wam i postąpicie z nimi zgodnie ze wszystkimi przykazaniami, które wam nadałem. 6 Bądźcie mocni i odważni! Nie lękajcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, twój Bóg, sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię i nie opuści.
7 Mojżesz wezwał Jozuego i powiedział do niego wobec całego Izraela: Bądź mocny i odważny, bo ty wprowadzisz ten lud do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym przodkom. Ty ją oddasz im w posiadanie. 8 Pan sam pójdzie przed tobą, On będzie z tobą. Nie porzuci cię i nie opuści. Nie lękaj się więc i nie przerażaj.
Nakaz odczytywania Prawa
9 Następnie Mojżesz spisał to Prawo i dał je kapłanom-lewitom, którzy noszą Arkę Przymierza Pana, i całej starszyźnie izraelskiej. 10 I rozkazał im Mojżesz, mówiąc: Po upływie siedmiu lat, gdy nastanie rok darowania długów, w Święto Namiotów, 11 gdy przyjdzie cały Izrael, aby ukazać się przed obliczem Pana, twego Boga, na miejscu, które wybierze, odczytasz to Prawo wobec całego Izraela. 12 Zgromadź lud, mężczyzn i kobiety, dzieci oraz przybysza, który przebywa w twoich bramach, aby słuchali, uczyli się i lękali Pana, waszego Boga, przestrzegali i spełniali wszystkie słowa tego Prawa. 13 A ich synowie, którzy jeszcze nie rozumieją, niech słuchają i uczą się bać Pana, waszego Boga, po wszystkie dni waszego życia na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie.
Pouczenia Boże
14 PotemPan powiedział do Mojżesza: Zbliża się czas twojej śmierci, wezwij Jozuego i stańcie w Namiocie Spotkania, a Ja mu dam rozkazy. Poszedł więc Mojżesz oraz Jozue i stanęli w Namiocie Spotkania. 15 Pan ukazał się w Namiocie, w słupie obłoku, i stanął słup obłoku u wejścia do Namiotu.
16 WtedyPan powiedział do Mojżesza: Oto spoczniesz z twymi przodkami, a ten lud powstanie i będzie uprawiał nierząd z obcymi bogami tej ziemi, do której wchodzi. Mnie zaś opuści i złamie Moje przymierze, które z nim zawarłem. 17 Wówczas zapłonie Mój gniew przeciwko niemu, opuszczę go i zakryję Moje oblicze przed nim. Stanie się bliski zagłady, dosięgną go liczne nieszczęścia i utrapienia, tak że powie w owym dniu: Czy nie dlatego, że nie ma u mnie Boga, dosięgły mnie te nieszczęścia? 18 Ale Ja w tym dniu na pewno zakryję Moje oblicze ze względu na wszelkie zło, które uczynił, ponieważ zwrócił się ku innym bogom. 19 A teraz napiszcie sobie tę pieśń i naucz jej Izraelitów. Włóż ją w ich usta, aby ta pieśń była dla Mnie świadkiem przeciwko Izraelitom, 20 gdy wprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich przodkom, mlekiem i miodem płynącej. Będą jedli i nasycą się, utyją, a potem zwrócą się do innych bogów i będą im służyć. Mną natomiast wzgardzą i złamią Moje przymierze. 21 A gdy dosięgną ich liczne nieszczęścia i uciski, wówczas będzie świadczyć ta pieśń przeciwko nim, bo nie zapomną jej usta ich potomstwa. Ja bowiem znam już dziś – zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im poprzysiągłem – zamiary, którymi będą się kierowali. 22 Tego dnia Mojżesz napisał tę pieśń i nauczył jej Izraelitów.
23 Pan nakazał też Jozuemu, synowi Nuna, mówiąc: Bądź mocny i odważny, ty bowiem wprowadzisz Izraela do ziemi, którą im poprzysiągłem, a Ja będę z tobą.
Księga Prawa obok Arki
24 A gdy Mojżesz ukończył spisywanie słów tego Prawa w księdze, 25 wtedy nakazał lewitom, którzy nosili Arkę Przymierza Pana: 26 Weźcie księgę tego Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, waszego Boga. Niech tam będzie świadkiem przeciwko wam. 27 Jak długo bowiem żyję między wami, znam waszą buntowniczość i wasz twardy kark. Już dziś buntujecie się przeciwko Panu, a co będzie po mojej śmierci? 28 Zgromadźcie mi wszystkich starszych waszych plemion i zwierzchników, a ja powiem do nich te słowa i wezwę przeciwko nim na świadków niebiosa i ziemię. 29 Wiem bowiem, że po mojej śmierci sprzeniewierzycie się i zejdziecie z drogi, którą wam nakazałem. Spotka was w przyszłości nieszczęście, ponieważ będziecie czynić zło w oczach Pana, wywołując Jego gniew dziełami waszych rąk.
30 Potem przemówił Mojżesz do całego zgromadzenia Izraela wszystkimi słowami tej pieśni: