Zwycięstwo nad Ogiem, królem Baszanu
1 Zawróciliśmy więc i poszliśmy w kierunku Baszanu. Wtedy Og, król Baszanu, wraz z całym swoim ludem, wyszedł przeciwko nam i stoczył walkę pod Edrei. 2 Wtedy Pan powiedział do mnie: Nie lękaj się go! Wydam go bowiem w twoje ręce, cały jego lud i całą ziemię. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie. 3 I wydał Pan, nasz Bóg, w nasze ręce także Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. Pobiliśmy go tak, że nikt nie pozostał przy życiu. 4 W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta. Nie było miasta, którego byśmy im nie zabrali. Sześćdziesiąt miast, cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. 5 Wszystkie te miasta były obwarowane wysokimi murami, bramami i zaworami, do tego bardzo wiele otwartych osiedli. 6 Obłożyliśmy je klątwą, tak jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu, rzucając klątwę na każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci. 7 A całe bydło i łupy z miast zagrabiliśmy dla siebie.
8 W tym czasie wzięliśmy z rąk dwóch królów amoryckich ziemię, która leży za Jordanem, od potoku Arnon aż do góry Hermon. 9 Sydończycy nazywają Hermon Sirion, a Amoryci zwą ją Senir. 10 Wszystkie miasta na równinie, cały Gilead, cały Baszan aż do Salka i Edrei, były miastami królestwa Oga z Baszanu. 11 Ponieważ tylko Og, król Baszanu, pozostał jako ostatni z Refaitów. Oto jego żelazny grobowiec, jest w Rabbat u Ammonitów: dziewięć łokci wynosi jego długość, cztery łokcie szerokość, według łokcia męskiego.
Podział Zajordania
12 W tym czasie wzięliśmy w posiadanie ziemię od Aroeru, które leży na brzegu potoku Arnon, a połowę gór Gileadu z jego miastami dałem Rubenitom i Gadytom. 13 A pozostałą część Gileadu i cały Baszan, królestwo Oga, dałem połowie plemienia Manassesa. Cały obszar Argob, cały ten Baszan, nazywano ziemią Refaitów. 14 Jair, syn Manassesa, wziął cały obszar Argob aż do granicy Geszurytów i Maakatytów. I nazwał tę część Baszanu Osiedlami Jaira – swoim imieniem – i jest tak aż do dnia dzisiejszego. 15 Makirowi dałem Gilead. 16 Rubenitom i Gadytom dałem ziemię od Gileadu aż do potoku Arnon ze środkiem potoku jako granicą i aż do Jabboku, granicznego potoku Ammonitów. 17 Także Arabę i Jordan jako granicę, od Kinneret aż do Morza Araby, Morza Słonego, do zboczy Pisga na wschodzie.
18 W tym czasie nakazałem wam, co następuje: Pan, wasz Bóg, dał wam tę ziemię jako dziedzictwo. Wy, zbrojni, pójdziecie przed waszymi braćmi, Izraelitami, jako wojownicy. 19 Tylko wasze żony, dzieci i wasze stada – a wiem, że macie liczne stada – pozostaną w waszych miastach, które wam dałem, 20 Pan da wytchnienie waszym braciom, jak wam. Gdy i oni wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan, wasz Bóg, daje wam za Jordanem, wtedy i wy powrócicie, każdy do swego dziedzictwa, które wam dałem. 21 W tym czasie dałem Jozuemu taki nakaz: Twoje oczy widzą wszystko, co uczynił Pan, wasz Bóg, tym dwom królom. Tak uczyni Pan wszystkim królestwom, przez które przejdziesz. 22 Nie bójcie się ich, gdyż Pan, wasz Bóg, On za was walczy.
Mojżesz nie wejdzie do Kanaanu
23 W tym czasie błagałem Pana w ten sposób: 24 Panie mój, Boże! Ty zacząłeś ukazywać twemu słudze swą wielkość i potężną rękę. Któryż bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich potężnych dzieł jak Twoje? 25 Pozwól mi, proszę, przejść i zobaczyć tę piękną ziemię, która jest za Jordanem, te piękne góry i Liban. 26 Ale Pan rozgniewał się na mnie z waszego powodu i mnie nie wysłuchał. Pan powiedział do mnie: Dosyć! Już Mi więcej nie mów o tej sprawie! 27 Wejdź na szczyt Pisga i skieruj oczy ku zachodowi, ku północy, ku południowi i ku wschodowi i patrz dobrze, ponieważ nie przekroczysz Jordanu. 28 Nakaż to Jozuemu, umocnij go i dodaj mu odwagi, gdyż on pójdzie przed tym ludem i on da mu w posiadanie tę ziemię, którą zobaczysz. 29 I pozostaliśmy w dolinie naprzeciw Bet-Peor.