MOWY KOŃCOWE
Spisanie Prawa
1 Mojżesz, wraz ze starszymi Izraela, wydał ludowi następujące polecenie: Przestrzegaj wszystkich przykazań, które dzisiaj wam nadałem! 2 W dniu, w którym przejdziecie przez Jordan do ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. 3 Po przeprawieniu się napiszesz na nich wszystkie słowa tego Prawa, abyś wszedł do ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, jak zapowiedział ci Pan, Bóg twoich ojców. 4 Gdy więc przekroczycie Jordan, postawicie te kamienie – ja wam dzisiaj nakazuję – na górze Ebal i pobielicie je wapnem. 5 Następnie zbudujesz tam ołtarz dla Pana, twego Boga, ołtarz z kamieni nietkniętych żelazem. 6 Z kamieni nieciosanych zbudujesz ołtarz dla Pana, twego Boga, i złożysz na nim ofiary całopalne Panu, twemu Bogu. 7 Złożysz także ofiary wspólnotowe i będziesz tam jadł i radował się przed Panem, twoim Bogiem. 8 Napiszesz na kamieniach wszystkie słowa tego Prawa. Zrobicie to bardzo starannie.
9 Potem powiedział Mojżesz i kapłani-lewici do całego Izraela te słowa: Milcz i słuchaj Izraelu! Dzisiaj stałeś się ludem Pana, twego Boga. 10 Słuchaj głosu Pana, twego Boga, spełniaj Jego przykazania i ustawy, które ja ci dziś nakazuję.
Przekleństwa
11 Tego dnia Mojżesz nakazał ludowi: 12 Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, aby błogosławić lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. 13 A na górze Ebal staną i będą przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. 14 Lewici odezwą się i powiedzą do wszystkich Izraelitów donośnym głosem:
15 Przeklęty każdy, kto uczyni rzeźbiony lub odlany posąg, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i postawi go w ukryciu. A cały lud odpowie: Amen.
16 Przeklęty, kto lekceważy swego ojca i matkę. A cały lud odpowie: Amen.
17 Przeklęty, kto przesuwa granicę terytorium swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.
18 Przeklęty, kto wprowadza w błąd ślepego na drodze. A cały lud powie: Amen.
19 Przeklęty, kto łamie prawa przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.
20 Przeklęty, kto współżyje z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swego ojca. A cały lud powie: Amen.
21 Przeklęty, kto współżyje z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen.
22 Przeklęty, kto współżyje ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki. A cały lud powie: Amen.
23 Przeklęty, kto współżyje ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.
24 Przeklęty, kto śmiertelnie rani swego bliźniego w skrytości. A cały lud powie: Amen.
25 Przeklęty, kto bierze łapówkę, aby zabić człowieka, przelewając niewinną krew. A cały lud powie: Amen.
26 Przeklęty, kto nie dotrzyma słów tego Prawa i nie wypełni ich. A cały lud powie: Amen.