Boże miłosierdzie
1 Będziesz miłował Pana, twego Boga, będziesz pilnie przestrzegał Jego ustaw, nakazów i przykazań przez wszystkie dni. 2 Wy dowiadujecie się tego dzisiaj, a nie wasze dzieci, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, waszego Boga, Jego wielkości, mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, 3 Jego znaków i dzieł, które uczynił w Egipcie przed faraonem, królem Egiptu, i przed całym jego krajem. 4 I co uczynił egipskiemu wojsku, jego koniom i rydwanom, które zatopił wodami Morza Sitowia, kiedy was ścigało. Wygubił je Pan aż do dnia dzisiejszego. 5 I co uczynił wam na pustyni aż do waszego przyjścia na to miejsce. 6 Co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia rozwarła swoją paszczę i ich pochłonęła, ich rodziny, namioty i ich dobytek pośrodku całego Izraela. 7 A wasze oczy oglądały to całe wielkie dzieło Pana, które uczynił.
Błogosławieństwo w Palestynie
8 Będziecie przestrzegać wszystkich przykazań, które ja dzisiaj wam daję, abyście się wzmocnili, poszli i wzięli w posiadanie tę ziemię, do której idziecie, aby ją posiąść, 9 abyście długo żyli na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom, im i ich potomkom, ziemię mlekiem i miodem płynącą.
10 Ziemia bowiem, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, nie jest jak ziemia egipska, z której wyszliście, którą obsiewałeś swoim ziarnem i nawadniałeś, używając nóg, jak ogród warzywny. 11 Ale ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, jest ziemią gór i dolin, pijącą wodę deszczową z nieba. 12 Jest to ziemia, o którą troszczy się Pan, twój Bóg. Oczy Pana, twego Boga, nieustannie spoczywają na niej od początku aż do końca roku.
13 Jeśli będziecie pilnie słuchać moich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, aby miłować Pana, waszego Boga, i aby Mu służyć całym swym sercem i całą duszą, 14 wtedy będzie zsyłał deszcz na waszą ziemię w swoim czasie, jesienny i wiosenny, i będziesz zbierał swoje zboże, moszcz i oliwę. 15 Da także trawę na twoim polu dla bydła. Będziesz jadł i się nasycisz.
16 Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść, żebyście nie odstąpili i nie służyli innym bogom, i nie oddawali im pokłonu, 17 bo wtedy Pan zapłonąłby gniewem przeciwko wam, zamknąłby niebiosa i nie byłoby deszczu; ziemia nie wydałaby swego plonu, tak że szybko wyginęlibyście na tej dobrej ziemi, którą Pan wam daje. 18 Weźcie sobie moje słowa do serca i do swojej duszy; przywiążcie je jako znak na swoim ręku i niech będą wam jako ozdoba między oczami. 19 Nauczajcie ich waszych synów, mówiąc o nich, gdy przebywacie w domu, idziecie drogą, gdy się kładziecie i wstajecie. 20 Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, 21 aby pomnożyły się wasze dni na ziemi i dni waszych synów na ziemi, którą poprzysiągł Pan dać waszym ojcom, jak długo będzie trwać niebo nad ziemią.
22 Jeżeli bowiem będziecie pilnie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam dałem, abyście je spełniali i miłowali Pana, waszego Boga, i szli wszystkimi Jego drogami i lgnęli do Niego, 23 to Pan wypędzi przed wami wszystkie narody, tak że wydziedziczycie narody większe i mocniejsze od was. 24 Każde miejsce, po którym będzie stąpać twoja stopa, będzie wasze. Od pustyni aż do Libanu, od Rzeki, rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego będą sięgać wasze granice. 25 Nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie siał przed wami strach i trwogę w każdej ziemi, po której będziecie stąpać, tak jak wam zapowiedział.
26 Spójrz! Dziś daję wam błogosławieństwo i przekleństwo. 27 Błogosławieństwo – jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam dziś dałem. 28 Przekleństwo – jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, waszego Boga, i zejdziecie z drogi, którą ja dziś wam wskazałem, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie.
29 A gdy wprowadzi cię Pan, twój Bóg, do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wtedy udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwa na górze Ebal. 30 Czy nie są one za Jordanem, idąc drogą ku zachodowi słońca, w ziemi Kananejczyków mieszkających w Arabie, naprzeciw Gilgal, w pobliżu dębów More? 31 Gdy więc przekroczycie Jordan, aby pójść i wziąć w posiadanie tę ziemię, którą Pan, wasz Bóg, wam daje, to posiądziecie ją i w niej zamieszkacie. 32 Starajcie się więc wypełniać wszystkie ustawy i nakazy, które ja wam dziś daję.