Daniel i jego towarzysze w Babilonie
W szkole pałacowej
1 W trzecim roku panowania Jojakima, króla judzkiego, przybył Nebukadnessar, król babiloński, pod Jerozolimę i ją oblegał. 2 Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear, do domu swojego boga, i umieścił te naczynia w skarbcu swego boga.
3 Następnie król polecił Aszfenazowi, przełożonemu swojej służby dworskiej, sprowadzić młodych Izraelitów z królewskiego rodu i ze znamienitych rodzin, 4 młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę, pojętnych i zdatnych do służby w królewskim pałacu, aby nauczyć ich pisma i języka chaldejskiego. 5 Król przydzielił im codzienne wyżywienie z potraw królewskich i wina, które sam pijał. Mieli być kształceni przez trzy lata, by po ich upływie podjąć służbę u króla. 6 Spośród Judejczyków znaleźli się wśród nich: Daniel, Chananiasz, Miszael, Chananiasz i Azariasz, 7 którym przełożony służby dworskiej nadał następujące imiona: Danielowi – Belteszassar, Chananiaszowi – Szadrak, Miszaelowi – Meszak i Azariaszowi – Abed-Nego.
Próba wiary
8 Daniel jednak postanowił nie kalać się spożywaniem potraw królewskich ani wina, które pijał król. Poprosił więc przełożonego służby dworskiej, aby nie musiał się kalać. 9 Bóg zjednał Danielowi przychylność i życzliwość przełożonego służby dworskiej. 10 Powiedział on do Daniela: Boję się mojego pana, króla, który wyznaczył wam pożywienie i napoje. Jeśli zobaczy wasze twarze chudsze niż młodzieńców w waszym wieku, wówczas narazicie mnie na niebezpieczeństwo ze strony króla. 11 Wtedy Daniel powiedział do nadzorcy, którego przełożony służby dworskiej ustanowił nad Danielem oraz nad Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: 12 Poddaj, proszę, twoje sługi dziesięciodniowej próbie. Niech nam podają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. 13 Potem zobaczysz jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy, jedzący królewskie potrawy. Następnie postąpisz ze swoimi sługami według tego, co będziesz widział. 14 Zgodził się więc na ich prośbę i poddał ich dziesięciodniowej próbie.
15 Po upływie dziesięciu dni okazało się, że ich wygląd był lepszy, ciało zaś tęższe niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. 16 Wtedy nadzorca odstawiał przeznaczone dla nich potrawy i wino, które mieli pić, a podawał im jarzyny. 17 Bóg zaś obdarzył tych czterech młodzieńców umiejętnością rozumienia wszelkiego pisma oraz mądrością. Ponadto Daniel rozeznawał widzenia i sny.
Nagroda za wierność
18 Gdy upłynęły dni ustalone przez króla i nadszedł czas, by mu ich przedstawić, przełożony służby dworskiej przyprowadził ich do Nebukadnessara. 19 Wówczas król rozmawiał z nimi, lecz nie znaleziono wśród nich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc pełnić służbę u króla.
20 Król radził się ich we wszystkich sprawach, wymagających roztropności i wiedzy. Uznawał ich za dziesięciokrotnie lepszych niż wszyscy wróżbici, tłumaczący sny w całym jego królestwie. 21 Daniel przebywał na dworze aż do pierwszego roku panowania króla Cyrusa.