ADRES, POZDROWIENIE I PODZIĘKOWANIA
1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, 2 do świętych i wiernych braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca.
Wdzięczność Bogu za Kolosan
3 Zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 4 Usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości, jaką okazujecie wszystkim świętym 5 z powodu nadziei otrzymania tego, co przygotowano dla was w niebiosach. O niej wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy Dobrej Nowiny, 6 która dotarła do was. Tak jak w całym świecie przynosi ona owoce i wzrasta, tak i w was, od dnia, w którym usłyszeliście o łasce Boga i poznaliście ją w prawdzie, 7 zgodnie z tym, jak nauczyliście się od Epafrasa, naszego umiłowanego współsługi, który jest dla nas wiernym sługą Chrystusa. 8 On też ukazał nam waszą miłość w Duchu.
Chrystus Panem całego wszechświata
9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się modlić za was i prosić Boga, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, 10 tak, abyście postępowali w sposób godny Pana, żeby się Jemu podobać: w każdym dobrym czynie przynosząc owoc i wzrastając w poznaniu Boga; 11 w każdym dziele mocy umacniając się siłą Jego chwały, żeby osiągnąć pełnię wytrwałości i cierpliwości; z radością 12 dziękując Ojcu, który was uzdolnił do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. 13 On nas wybawił z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, 14 w którym mamy odkupienie, uwolnienie od grzechów. 15 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 W Nim bowiem zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi: rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze – wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 17 On też jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu, 18 On jest Głową Ciała – Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. 19 Bóg bowiem postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia 20 I aby przez Niego pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża.
21 A was, którzy kiedyś byliście obcymi i nieprzyjaciółmi z powodu myślenia przejawiającego się w złych czynach, 22 teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby postawić was przed sobą jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych, 23 jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani, stali i niedający się odwieść od nadziei, jaką daje Dobra Nowina, którą usłyszeliście ogłoszoną wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Jej sługą zostałem ja, Paweł.
Paweł w służbie Kościoła
24 Teraz raduję się w cierpieniach za was i we własnym ciele dopełniam braki udręk Chrystusa za Jego Ciało, którym jest Kościół. 25 Jego też sługą ja zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, danym mi ze względu na was, abym wypełnił Słowo Boga, 26 tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, teraz zaś objawioną Jego świętym. 27 Im to Bóg zechciał dać poznać, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan. Jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały, 28 którego zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka z wszelką mądrością, aby każdego człowieka ukazać doskonałym w Chrystusie. 29 Dlatego też się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie we mnie działa.