Prośba o przebaczenie
1 Wszechmogący Panie, Boże Izraela! Wołamy do Ciebie, gdyż jesteśmy w wielkim ucisku i ogarnia nas rozpacz. 2 Wysłuchaj nas, Panie, i okaż miłosierdzie, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. 3 Ty bowiem trwasz na wieki, a my trwamy w zatraceniu. 4 Panie Wszechmogący, Boże Izraela! Wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i synów, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana, swojego Boga. Dlatego przylgnęły do nas te nieszczęścia. 5 Nie pamiętaj grzechów naszych ojców! Wspomnij teraz raczej swoją potęgę i swoje Imię. 6 Ty jesteś Panem, naszym Bogiem, i Ciebie będziemy wysławiać, o Panie. 7 To dlatego włożyłeś w nasze serca bojaźń przed Tobą, abyśmy wzywali Twego Imienia. Możemy więc wysławiać Cię na wygnaniu, gdyż odrzuciliśmy z serc wszelką nieprawość ojców, którą grzeszyli przeciwko Tobie. 8 Oto jesteśmy dziś na wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i karę za wszystkie niegodziwości naszych ojców, którzy odstąpili od Pana, naszego Boga.
Refleksja nad mądrością
Izrael porzucił mądrość
9 Słuchaj, Izraelu, przykazań życia i nakłoń ucha, abyś poznał roztropność! 10 Jak to się stało, Izraelu, jak? – że znalazłeś się w kraju nieprzyjaciół, że się zestarzałeś w obcej ziemi, 11 że się splamiłeś umarłymi i zostałeś zaliczony do tych, którzy zeszli do Hadesu? 12 Opuściłeś źródło mądrości! 13 Gdybyś chodził drogą Boga, mieszkałbyś w pokoju na wieki. 14 Naucz się, gdzie jest roztropność, gdzie siła, gdzie zrozumienie, a poznasz równocześnie, gdzie jest długowieczność i życie, gdzie światłość dla oczu i pokój.
Gdzie jest mądrość?
15 Kto odkrył miejsce mądrości i kto dotarł do jej skarbów? 16 Gdzie są książęta narodów i pogromcy ziemskich zwierząt, 17 i ci, którzy trudnią się chwytaniem ptaków powietrznych? Gdzie są ci, którzy bez końca gromadzą srebro i złoto, pokładając w nim ufność? 18 Gdzie są ci, którzy pilnie obrabiają srebro, a potem po ich dziełach żaden ślad nie pozostaje? 19 Zniknęli i zstąpili do Hadesu, a na ich miejsce przyszli inni. 20 Nowe pokolenie ujrzało światłość i zamieszkało na ziemi, lecz i ono nie poznało drogi mądrości 21 ani nie odkryło jej ścieżek. Nie zrozumieli jej również ich synowie i pozostali daleko od swej drogi. 22 Nie słyszano o niej w Kanaanie, nie widziano jej w Temanie. 23 Także synowie Hagar, poszukujący wiedzy na tej ziemi, kupcy z Merranu i Temanu, opowiadający legendy i poszukiwacze wiedzy, nie poznali drogi mądrości, a nawet zapomnieli o jej ścieżkach.
24 O Izraelu, jak wielki jest dom Boga i jak obszerny jest świat, który jest w Jego posiadaniu! 25 Jest wielki i bezgraniczny, wyniosły i niezmierzony. 26 To tam urodzili się słynni giganci, którzy od początku byli rośli i doświadczeni w boju. 27 Nie ich jednak wybrał sobie Bóg i nie ich pouczył o drodze wiedzy. 28 Zginęli, bo nie mieli roztropności, zginęli z powodu swojej bezmyślności.
29 Kto wstąpił do nieba, by ją posiąść i sprowadzić z obłoków? 30 Kto przeprawił się przez morze, by ją znaleźć i zdobyć za cenę najczystszego złota? 31 Nikt nie zna jej drogi, nikt nie rozumie jej ścieżki.
Bóg daje mądrość Izraelowi
32 Lecz Ten, który wie wszystko, On ją zna, On odkrył ją swoim rozumem! Ten, który zbudował ziemię na wieczne czasy, napełnił ją czworonożnymi zwierzętami. 33 On wysyła światło, które biegnie, a kiedy je przywołał, ono, drżąc, było Mu posłuszne! 34 Gwiazdy zaświeciły na swoich strażnicach i się uradowały. 35 Gdy On je wezwał, odpowiedziały: Jesteśmy! Zaświeciły radośnie Temu, kto je stworzył. 36 To On jest naszym Bogiem i z nikim nie można Go porównać. 37 On odnalazł wszystkie drogi wiedzy i dał ją Jakubowi, swemu słudze, i Izraelowi, który jest Jego umiłowanym. 38 Potem ukazała się na ziemi i zamieszkała pośród ludzi.