OSTATNIE POLECENIA
1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądzić żywych i umarłych, na Jego objawienie i na Jego Królestwo: 2 głoś Słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, pouczaj, zachęcaj, z całą cierpliwością, ile razy nauczasz. 3 Nadejdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie będą znosić, ale według własnych pożądań będą sami sobie dobierać nauczycieli, którzy wyjdą naprzeciw ich oczekiwaniom. 4 I odwrócą się od słuchania prawdy, a zwrócą się do baśni. 5 Ty jednak czuwaj nad wszystkim, znoś cierpienia, wypełnij dzieło głosiciela Ewangelii, spełnij swoją służbę.
6 Ja bowiem już jestem składany w ofierze i czas mojego odejścia nadszedł. 7 Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. 8 Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który owego dnia wręczy mi Pan, sprawiedliwy Sędzia, zresztą nie tylko mnie, ale też tym wszystkim, którzy z miłością oczekują Jego objawienia.
Osobiste pouczenia
9 Postaraj się przybyć do mnie jak najszybciej. 10 Demas bowiem mnie opuścił, gdyż umiłował ten świat i udał się do Tesaloniki, Krenscens do Galacji, Tytus do Dalmacji. 11 Jedynie Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą. Jest mi bowiem bardzo potrzebny do służby. 12 Tychika zaś wysłałem do Efezu. 13 Idąc do mnie, przynieś płaszcz, który pozostawiłem w Troadzie u Karposa, i księgi, szczególnie pergaminy. 14 Aleksander, ludwisarz, wyrządził mi wiele krzywd. Odda mu Pan według jego uczynków. 15 Ty też się go strzeż, bo występował przeciwko naszym słowom.
16 Podczas mojej pierwszej obrony nikt nie stanął po mojej stronie, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. 17 Pan jednak stanął przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełniło się głoszenie Ewangelii i wszystkie narody ją usłyszały. Zostałem też wyrwany z paszczy lwa. 18 Wyrwie mnie Pan z każdej złej sytuacji i wybawi dla swojego Królestwa niebiańskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
POZDROWIENIA
19 Pozdrów Pryscyllę i Akwilę oraz rodzinę Onezyfora. 20 Erast został w Koryncie, natomiast Trofima pozostawiłem chorego w Milecie. 21 Postaraj się przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia. 22 Pan niech będzie z twoim duchem. Łaska z wami.