Spis ludności w królestwie Dawida
1 Potem znowu zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom i pobudził przeciw nim Dawida słowami: Idź, policz Izraela i Judę! 2 Powiedział więc król do Joaba, dowódcy wojsk, który z nim był: Obejdź, proszę, wszystkie plemiona Izraela, od Dan do Beer-Szeby, i dokonaj przeglądu ludu, abym poznał jego liczbę. 3 Joab zaś odpowiedział królowi: Niech Pan, twój Bóg, doda do liczby ludu sto razy tyle, ile jest teraz i niech oczy mojego pana, króla, to widzą. Ale dlaczego mój pan, król, pragnie tej rzeczy? 4 Rozkaz króla przeważył jednak słowa Joaba i dowódców wojska. Dlatego Joab i dowódcy wojska wyruszyli sprzed oblicza króla, aby dokonać przeglądu ludu Izraela.
5 Przekroczyli Jordan i rozłożyli się obozem w Aroer, na południe od miasta, które znajdowało się w środku doliny Gad, w kierunku Jazer. 6 Następnie dotarli do Gileadu, do ziemi Tachtim-Chodszi, i przyszli do Dan-Jaan, i zawrócili w stronę Sydonu. 7 Potem doszli do twierdzy Tyr i wszystkich miast Chiwwitów i Kananejczyków. Później skierowali się do judzkiego Negebu i do Beer-Szeby. 8 Tak obeszli cały kraj, a po upływie dziewięciu miesięcy i dwudziestu dni przybyli do Jerozolimy.
9 Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył osiemset tysięcy wojowników władających mieczem, a w Judzie było pięćset tysięcy mężczyzn.
Kara Boża za przeprowadzenie spisu
10 Gdy policzono lud, Dawid zaniepokoił się i powiedział do Pana: Zgrzeszyłem bardzo przez to, co zrobiłem. Teraz jednak proszę, Panie, daruj winę Twego sługi, gdyż postąpiłem bardzo głupio. 11 Kiedy Dawid wstał rano, to do proroka Gada, który był Widzącym u Dawida, doszło takie słowo Pana: 12 Idź i przemów do Dawida. Tak mówi Pan: Trzy rzeczy kładę przed tobą, wybierz sobie jedną z nich, a Ja ci to uczynię. 13 Przyszedł więc Gad do Dawida i oznajmił mu: Czy z twego powodu ma nastać siedem lat głodu w kraju, czy też chcesz przez trzy miesiące uciekać przed swoimi wrogami, którzy będą cię ścigać, albo czy przez trzy dni ma trwać zaraza w twoim kraju? Teraz rozważ i zastanów się, jaką odpowiedź powinienem przynieść Temu, kto mnie posłał. 14 Dawid odpowiedział Gadowi: Jestem pod wielką presją. Wpadnijmy jednak raczej w ręce Pana, ponieważ wielkie jest Jego miłosierdzie. Obym nie wpadł w ręce człowieka. 15 Zesłał więc Pan zarazę na Izrael od tamtego poranka aż do wyznaczonego czasu i zmarło siedemdziesiąt tysięcy ludzi spośród ludu, od Dan do Beer-Szeby. 16 Gdy anioł wyciągnął rękę nad Jerozolimą, aby dokonać w niej zniszczenia, Pan ulitował się nad nieszczęściem, i rozkazał aniołowi niszczącemu lud: Wystarczy! Cofnij swą rękę! Anioł Pana znajdował się wtedy koło klepiska Arauny Jebusyty.
Dawid buduje ołtarz
17 Dawid, widząc anioła, który zabijał lud, powiedział do Pana: Przecież to ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem, ale co zrobiły te owce? Skieruj raczej, proszę, swoją rękę przeciwko mnie i przeciw domowi mojego ojca.
18 Tego dnia Gad przyszedł do Dawida i powiedział: Idź! Zbuduj dla Pana ołtarz na klepisku Arauny Jebusyty. 19 Poszedł więc Dawid zgodnie ze słowem Gada, jak polecił Pan. 20 Arauna spojrzał i zobaczył króla i jego sługi, którzy się do niego zbliżali.
Wówczas wyszedł Arauna i pokłonił się królowi twarzą do ziemi. 21 Następnie Arauna zapytał: Po co mój pan, król, przychodzi do swego sługi? Dawid odpowiedział: Kupić od ciebie klepisko i zbudować ołtarz dla Pana, aby powstrzymać zarazę wśród ludu. 22 Arauna odpowiedział królowi: Niechaj mój pan, król, weźmie i ofiaruje to, co wyda mu się słuszne. Oto bydło na całopalenie, wał do młócenia i jarzma bydła jako drwa. 23 Wszystko to, o królu, Arauna oddaje królowi. Arauna powiedział jeszcze do króla: Pan, twój Bóg, niech będzie dla ciebie życzliwy! 24 Król odpowiedział Araunie: Nie! Lecz bezwarunkowo chcę je od ciebie kupić za wyznaczoną cenę! Nie złożę Panu, mojemu Bogu, ofiar całopalnych, które nic mnie nie kosztują. Dawid kupił więc klepisko i woły za pięćdziesiąt sykli srebra. 25 Zbudował tam ołtarz dla Pana i złożył ofiarę całopalną i ofiary wspólnotowe. Wówczas Pan okazał się łaskawy dla ziemi, a zaraza w Izraelu została zatrzymana.