Ostatnie słowa Dawida
1 Takie są ostatnie słowa Dawida: Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakuba, i piękne pieśni Izraela:
2 Duch Pana przemówił przeze mnie,
a Jego słowo jest na moim języku.
3 Mówił do mnie Bóg Izraela,
Skała Izraela przemówiła:
Ten włada ludźmi sprawiedliwie,
kto panuje w bojaźni Bożej.
4 Jest jak światło poranka,
gdy wschodzi słońce,
w bezchmurny poranek,
i sprawia, że po deszczu zieleń kiełkuje.
5 Czy nie tak jest z moim domem u Boga?
Wieczne przymierze zawarł ze mną,
Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone,
Czy to nie On sprawi, że rozwinie się całe moje zbawienie
i wszystkie moje pragnienia?
6 Lecz niegodziwości są jak wyrzucony cierń,
nie weźmie się ich do ręki.
7 Kto ich dotknie, musi uzbroić się w żelazo
lub w drzewce włóczni
i w ogniu doszczętnie musi je spalić.
Najdzielniejsi wojownicy Dawida
8 Takie są imiona bohaterów, którzy byli z Dawidem: Iszboszet, Tahkemonita, pierwszy z trzech. On to wymachiwał włócznią skierowaną przeciwko ośmiuset, których od razu pokonał.
9 Po nim Eleazar, syn Dodo, syna Achochiego. On również należał do trójki bohaterów. Był z Dawidem w Pas-Dammim, gdy Filistyni zgromadzili się tam do wojny. Gdy Izraelici się wycofali, 10 on sam wytrwał i bił Filistynów aż omdlała mu ręka i zesztywniała na mieczu. Tego dnia Pan dał wielkie zwycięstwo, a lud wrócił do Eleazara tylko po to, aby zebrać łup.
11 Po nim był Szamma, syn Agego, Hararyta. Pewnego razu Filistyni zebrali się w Chaja, gdzie był kawałek pola pełen soczewicy. Lud uciekł przed Filistynami, 12 ale on stanął na środku tego kawałka pola, ocalił je i pobił Filistynów, a Pan dał wielkie zwycięstwo.
13 W czasie żniw trzech spośród trzydziestu dowódców wybrało się i przyszło do Dawida do jaskini Adullam, a oddział Filistynów obozował w dolinie Refaim. 14 Dawid przebywał wówczas w twierdzy, a straż przednia Filistynów znajdowała się w Betlejem. 15 Dawid zaś był spragniony i zapytał: Kto da mi się napić wody ze studni w Betlejem, która znajduje się przy bramie? 16 Wtedy ci trzej bohaterowie przebili się do obozu Filistynów i zaczerpnęli wody ze studni w Betlejem, która znajduje się przy bramie. Przynieśli ją Dawidowi, ale ten nie chciał pić, lecz wylał ją na cześć Pana 17 ze słowami: O Panie! Przenigdy tego bym nie zrobił! Czyż nie jest to krew ludzi, którzy poszli z narażeniem własnego życia? I nie chciał jej pić. Ci trzej bohaterowie tego dokonali.
18 Abiszaj, brat Joaba, syn Serui, był dowódcą tych trzech. On to wymachiwał swoją włócznią nad trzystu i ich zabił. Stał się sławny wśród trzech. 19 Był bardziej poważany od tych trzech i stał się ich dowódcą, lecz tym trzem nie dorównał.
20 Benajasz z Kabseel, syn Jehojady, syn walecznego człowieka, który dokonał wielkich czynów. Sam jeden zabił dwa lwy w Moabie. On też zabił lwa w cysternie, w śnieżny dzień. 21 On to zabił ogromnego Egipcjanina. Chociaż Egipcjanin miał w ręku włócznię, on podszedł do niego z kijem, wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina i zabił go jego własną włócznią. 22 Tego dokonał Benajasz, syn Jehojady. I stał się sławny wśród trzech bohaterów. 23 Był bardziej poważany od trzydziestu, ale tamtym trzem nie dorównywał. Dawid ustanowił go dowódcą swojej straży przybocznej.
24 Asahel, syn Joaba, był pośród trzydziestu, a dalej Elchanan, syn Dodo, z Betlejem, 25 Szamma Charodyta, Elika Charodyta,
26 Cheles Peletyta, Ira, syn Ikkesza, Tekoita,
27 Abiezer Anatotyta, Mebunnaj Chuszatyta,
28 Salmon Achochita, Mahraj Netofatyta,
29 Cheleb, syn Baany, Netofatyta, Ittaj, syn Ribbaja z Gibei potomków Beniamina,
30 Benajasz z Pireatonu, Hiddaj z Nachale Gaasz,
31 Abi-Albon Arbita, Azmawet Barchumityta,
32 Eliachba Szaalbonita, Jonatan spośród synów Jaszena,
33 Szamma Hararyta, Achiam, syn Szarara, Araryta,
34 Elifelet, syn Achasbaja, syna Maakatyty, Eliam, syn Achitofela, Gilonita,
35 Chesraj Karmelita, Paaraj Arbita,
36 Jigal, syn Natana z Soby, Bani Gadyta,
37 Selek Ammonita, Nachraj Beerotyta, giermkowie Joaba, syna Serui,
38 Ira Jitryta, Gareb Jitryta,
39 Uriasz Chetyta; wszystkich ich było trzydziestu siedmiu.