Chuszaj udaremnia radę Achitofela
1 Potem Achitofel powiedział do Absaloma: Pozwól mi wybrać dwanaście tysięcy ludzi i jeszcze tej nocy wyruszyć w pościg za Dawidem. 2 Gdy jeszcze jest zmęczony i osłabiony, napadnę na niego, tak że się przerazi. Wtedy cały lud, który jest przy nim, ucieknie, a ja uderzę na osamotnionego króla. 3 Przyprowadzę do ciebie z powrotem cały lud, jak powraca każdy człowiek, którego szukasz, a cały lud będzie mieć pokój. 4 Rzecz ta spodobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela.
5 Ale Absalom powiedział: Wezwijcie także Chuszaja Arkitę. Posłuchamy, co i on ma nam do powiedzenia. 6 Gdy Chuszaj przybył do Absaloma, Absalom mu oznajmił: Taka jest rada Achitofela. Czy mamy postąpić zgodnie z tym, co powiedział? Jeśli nie, to ty się wypowiedz! 7 Chuszaj odpowiedział Absalomowi: Rada, której udzielił Achitofel, nie jest dobra. 8 I mówił dalej: Znasz swojego ojca i jego ludzi. Wiesz, że są mężni i rozjuszeni jak niedźwiedzica na otwartej przestrzeni, której zabrano młode. Nadto twój ojciec jest wojownikiem, więc nie będzie nocował ze swoim ludem. 9 Zapewne teraz ukrył się w jednej z jaskiń lub w jakimś innym miejscu. Jeśli zdarzy się, że już na początku ktoś zginie, to wieść się rozniesie i będzie się mówić: Lud, który opowiedział się za Absalomem, poniósł klęskę. 10 Wówczas nawet najdzielniejszy człowiek, mający serce lwa, straci odwagę, ponieważ cały Izrael wie, że twój ojciec to wojownik i mężni są ci, którzy mu towarzyszą. 11 Dlatego radzę, by zgromadzono przy tobie wszystkich Izraelitów, od Dan do Beer-Szeby, licznych jak piasek nad brzegiem morza. Ty sam również wziąłbyś udział w walce. 12 Dotrzemy do każdego miejsca, w którym się znajdzie. Spadniemy na niego, jak rosa spada na ziemię i nie pozostanie przy życiu ani on, ani nikt z tych, którzy mu towarzyszą. 13 A jeśliby się wycofał do jakiegoś miasta, to cały Izrael naznosi pod to miasto powrozy, a my ściągniemy je w dolinę tak, iż nie znajdzie się tam nawet kamyk. 14 Wtedy Absalom i wszyscy Izraelici oświadczyli: Rada Chuszaja Arkity jest lepsza od rady Achitofela. Pan zrządził, że odrzucono dobrą radę Achitofela. W ten sposób Pan sprowadził nieszczęście na Absaloma.
Przeprawa Dawida przez Jordan
15 Chuszaj przekazał kapłanom Sadokowi i Abiatarowi: Tak a tak Achitofel doradził Absalomowi i starszym Izraela, a takiej rady ja udzieliłem. 16 Teraz więc poślijcie jak najszybciej wiadomość i powiedzcie Dawidowi: Nie spędzaj tej nocy na pustynnych równinach, lecz przepraw się bez ociągania, aby nie zginął król i cały lud, który z nim jest. 17 Tymczasem Jonatan i Achimaas stali przy źródle Rogel. Służąca chodziła przekazywać im wiadomości, a oni szli przekazać ją królowi Dawidowi. Nie mogli bowiem się pokazywać, wchodząc do miasta. 18 Pewien chłopiec dostrzegł ich jednak i doniósł o tym Absalomowi. Wówczas oni szybko odeszli i udali się do domu pewnego człowieka w Bachurim i ukryli się w studni, która była na jego podwórzu. 19 Żona tego człowieka wzięła płachtę, rozciągnęła nad otworem studni i rozsypała na niej ziarno tak, że niczego nie można było zauważyć. 20 Gdy słudzy Absaloma przyszli do kobiety do tego domu zapytali: Gdzie są Achimaas i Jonatan? Kobieta odpowiedziała im: Przekroczyli zbiornik wodny. Ci szukali, ale nikogo nie znaleźli. Powrócili więc do Jerozolimy. 21 Po ich odejściu tamci wyszli ze studni i poszli powiadomić króla Dawida. Oznajmili mu: Zbierajcie się! Przeprawcie się szybko przez wodę, gdyż takiej rady skierowanej przeciwko wam udzielił Achitofel. 22 Dawid wyruszył więc wraz z całym ludem, który mu towarzyszył, i przekroczyli Jordan. Do brzasku poranka nie brakowało ani jednego, bo każdy przekroczył Jordan.
23 Gdy Achitofel zobaczył, że nie postąpiono według jego rady, osiodłał osła i udał się w drogę powrotną do swego domu, do swego miasta. Potem rozporządził swoim domem i się powiesił. Gdy umarł, został pochowany w grobie swojego ojca.
Dawid w Machanaim
24 Gdy Absalom przeprawiał się przez Jordan, a z nim wszyscy Izraelici, Dawid przybył już do Machanaim. 25 Absalom ustanowił Amasę dowódcą wojsk zamiast Joaba. Amasa był synem pewnego Izmaelity o imieniu Jitra, który wszedł do Abigail, córki Nachasza, siostry Serui, matki Joaba. 26 Izraelici z Absalomem rozbili obóz w ziemi Gilead.
27 Po przyjściu Dawida do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z Rabby Ammonitów, i Makir, syn Ammiela z Lo-Debar, i Barzillaj Gileadyta z Rogelim, 28 dostarczyli łóżka, pościel, naczynia gliniane, pszenicę, jęczmień, mąkę, prażone ziarno, fasolę, soczewicę, prażone ziarno, 29 miód, masło, ser owczy i krowi. Przynieśli to Dawidowi i towarzyszącym mu ludziom, aby się posilili, ponieważ mówili sobie: Ten lud na pustyni jest głodny, wyczerpany i spragniony.