Odnowienie przymierza
1 Wtedy król rozkazał, by zgromadzić wokół niego całą starszyznę Judy i Jerozolimy. 2 Król wszedł do domu Pana, a z nim wszyscy Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy wraz z kapłanami, prorokami i całym ludem, od najmniejszego do największego. I odczytał im głośno wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w domu Pana. 3 Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą chodzić za Panem i będą przestrzegać Jego przykazań, upomnień i ustaw całym sercem i całą duszą, że wypełnią nakazy tego przymierza, spisane w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.
Reforma religijna Jozjasza
4 Król nakazał arcykapłanowi Chilkiaszowi i kapłanom drugiego stopnia oraz stróżom progu, aby wynieśli ze świątyni Pana wszelkie naczynia sporządzone dla Baala, Aszery i dla całego wojska niebios. Spalił je poza obrębem Jerozolimy na polach Cedronu, a popiół z nich zaniósł do Betel. 5 Usunął też z urzędu kapłanów pogańskich ustanowionych przez królów Judy, którzy spalali ofiary na wyżynach w miastach judzkich i dookoła Jerozolimy, także tych, którzy palili ofiary Baalowi, słońcu, księżycowi, gwiazdozbiorom i całemu wojsku niebios. 6 Z domu Pana usunął Aszerę poza obręb Jerozolimy, do potoku Cedron i spalił ją przy potoku Cedron, starł na proch i rzucił jej proch na groby pospolitego ludu. 7 Zburzył domy mężczyzn oddających się nierządowi sakralnemu w domu Pana, tam, gdzie kobiety tkały okrycia dla Aszery. 8 Sprowadził wszystkich kapłanów z miast Judy, a następnie zbezcześcił wyżyny, na których kapłani palili ofiary, od Geba aż do Beer-Szeby. Zburzył Wyżyny Bram, które znajdowały się przy wejściu do Bramy Jozuego, przełożonego miasta, po lewej stronie, gdy wchodzi się w bramę miasta. 9 Kapłani wyżyn nie przystępowali do ołtarza Pana w Jerozolimie, ale jedli przaśny chleb pośród swoich braci. 10 Jozjasz zbezcześcił także Tofet, które znajdowało się w Dolinie Ben-Hinnom, aby już nikt nie przeprowadzał swego syna ani córki przez ogień dla Molocha. 11 Usunął konie, które królowie Judy postawili ku czci słońca przy wejściu do domu Pana, obok sali eunucha Netan-Meleka, która znajdowała się w obrębie dziedzińca, a rydwany słońca spalił w ogniu. 12 Król zburzył ołtarze, które znajdowały się na dachu górnej komnaty Achaza, a które zbudowali królowie Judy, i ołtarze, które zbudował Manasses na obydwu dziedzińcach domu Pana. Szybko stamtąd usunął, a proch po nich wrzucił do potoku Cedron. 13 Król zbezcześcił także wyżyny znajdujące się naprzeciw Jerozolimy, po prawej stronie Góry Zepsucia, które zbudował Salomon, król izraelski, dla Asztarty, ohydy Sydończyków, dla Kemosza, ohydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów. 14 Połamał stele, wyciął aszery i zapełnił ich miejsca ludzkimi kośćmi.
Reforma religijna na północy
15 Nawet ołtarz w Betel, wyżynę zbudowaną przez Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu, nawet ten ołtarz i wyżynę zburzył. Wyżynę spalił, starł na proch, i spalił też aszerę. 16 Gdy Jozjasz się odwrócił i zobaczył groby, które znajdowały się tam na górze, rozkazał zabrać kości z grobów, a następnie spalił je na ołtarzu i zbezcześcił go zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez męża Bożego, który zapowiedział te wydarzenia. 17 Potem zapytał: Co to za pomnik tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z miasta: To grobowiec męża Bożego, który przyszedł z Judy i przepowiedział te rzeczy, które ty zrobiłeś z ołtarzem w Betel. 18 Wtedy rozkazał: Zostawcie go w spokoju! Niech nikt nie rozrzuca jego kości. Oszczędzono więc jego kości oraz kości proroka, który przybył z Samarii.
19 Jozjasz usunął także wszystkie świątynie wyżyn, które znajdowały się w miastach Samarii, a które wznieśli królowie Izraela, aby doprowadzać Boga do gniewu, i postąpił z nimi tak samo, jak zrobił to w Betel. 20 Wszystkich zaś będących tam kapłanów wyżyn pozabijał na ołtarzach, na których następnie spalił ludzkie kości, i powrócił do Jerozolimy.
Obchody święta Paschy
21 Potem król rozkazał całemu ludowi: Urządźcie Paschę ku czci Pana, waszego Boga, jak zostało napisane w księdze tego Przymierza. 22 Pascha ta bowiem nie była obchodzona od czasów Sędziów, którzy sądzili Izraela, i w okresie panowania królów Izraela i królów Judy. 23 Dopiero w osiemnastym roku rządów króla Jozjasza była obchodzona ta Pascha ku czci Pana w Jerozolimie.
Pozostałe dokonania Jozjasza
24 Jozjasz całkowicie usunął zaklinaczy i wróżbitów, terafim, bożki i wszystkie obrzydliwości, które widziano w ziemi Judy i w Jerozolimie, aby wprowadzić w życie nakazy Prawa spisane w księdze, którą kapłan Chilkiasz znalazł w domu Pana. 25 Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by nawrócił się do Pana całym swoim sercem, całą swoją duszą i z całej swojej siły, zgodnie z całym Prawem Mojżesza, ani po nim nie pojawił nikt taki jak on.
26 Pan jednak nie ugasił swojego wielkiego gniewu, ponieważ Jego gniew zapłonął przeciwko Judzie z powodu wszystkich zniewag, którymi obraził Go Manasses. 27 Pan powiedział: Odrzucę Judę sprzed Mojego oblicza, tak jak odrzuciłem Izraela, i odtrącę to miasto, Jerozolimę, którą wybrałem, oraz dom, o którym powiedziałem: Tam będzie Moje Imię!
28 Pozostałe zaś dzieje Jozjasza i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
29 Za jego czasów faraon Neko, król Egiptu, wyprawił się przeciwko królowi asyryjskiemu nad rzekę Eufrat. Król Jozjasz wyszedł mu naprzeciw, ale kiedy faraon zobaczył go pod Megiddo, zabił go. 30 Słudzy Jozjasza wywieźli zmarłego z Megiddo na rydwanie, przywieźli go do Jerozolimy i pochowali w grobie. A lud kraju wziął Jehoachaza, syna Jozjasza, namaścił go i obwołał królem po jego ojcu.
Jehoachaz królem Judy
31 Jehoachaz miał dwadzieścia trzy lata, gdy objął rządy, a panował w Jerozolimie trzy miesiące. Jego matka, córka Jeremiasza z Libny, miała na imię Chamutal. 32 Czynił to, co złe w oczach Pana, jak to czynili we wszystkim jego przodkowie. 33 Faraon Neko uwięził go w Ribli, w kraju Chamat, aby nie panował w Jerozolimie, i na kraj nałożył daninę w wysokości stu talentów srebra i jednego talentu złota. 34 Następnie faraon Neko ustanowił królem Eliakima, syna Jozjasza, zamiast Jozjasza, jego ojca, i zmienił mu imię na Jojakim. Jehoachaza zaś zabrał i uprowadził do Egiptu, gdzie Jehoachaz zmarł. 35 Jojakim dawał faraonowi srebro i złoto, opodatkował jednak kraj, aby dostarczyć srebro według nakazu faraona. Od prostego ludu, od każdego według jego możliwości, pobierał srebro i złoto, aby dać je faraonowi Neko.
Jojakim królem Judy
36 Jojakim miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął rządy, i panował w Jerozolimie jedenaście lat. Jego matka, córka Pedajasza z Rumy, miała na imię Zebudda. 37 Czynił to, co złe w oczach Pana, tak samo jak to czynili we wszystkim jego przodkowie.