Achaz królem Judy
1 W siedemnastym roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, rządy rozpoczął Achaz, syn Jotama, króla Judy. 2 Achaz gdy został królem, miał dwadzieścia lat, i panował w Jerozolimie szesnaście lat. Jednak nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, swego Boga, jak Dawid, jego przodek. 3 Postępował drogą królów izraelskich, a nawet przeprowadził swego syna przez ogień zgodnie z obrzydliwymi zwyczajami tych narodów, które Pan wypędził przed Izraelitami. 4 Składał też krwawe ofiary i spalał kadzidła na wyżynach, pagórkach i pod każdym rozłożystym drzewem.
5 Wówczas Resin, król Aramu, i król izraelski Pekach, syn Remaliasza, wyprawili się przeciwko Jerozolimie, aby walczyć, i oblegli Achaza, ale nie mogli go pokonać.
6 W tym czasie Resin, król Aramu, przywrócił Elat Aramowi. Wypędził z Elat Judejczyków, a weszli tam Edomici i zamieszkali w Elat aż do dnia dzisiejszego.
7 Wówczas Achaz wysłał do Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, posłów z prośbą: Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. 8 Achaz wziął też srebro i złoto, które znajdowało się w domu Pana i w skarbcach domu królewskiego, i posłał królowi asyryjskiemu jako podarunek. 9 Król asyryjski wysłuchał go, wyruszył przeciwko Damaszkowii go zajął. Mieszkańców uprowadził do Kir, a Resina zabił.
10 Król Achaz udał się do Damaszku na spotkanie z królem asyryjskim, Tiglat-Pileserem. Gdy zobaczył ołtarz, który znajdował się w Damaszku, wysłał kapłanowi Uriaszowi model ołtarza i plan jego całościowego wykonania. 11 A kapłan Uriasz zbudował ołtarz, zgodnie z tym wszystkim, co król Achaz przysłał mu z Damaszku. Zrobił tak, zanim jeszcze król Achaz powrócił z Damaszku. 12 Po powrocie z Damaszku król ujrzał ołtarz. Następnie zbliżył się, wstąpił na ołtarz 13 i spalił swoją ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową. Wylał też ofiarę płynną i pokropił ołtarz krwią swych ofiar wspólnotowych. 14 Ołtarz z brązu, który stał przed Panem, usunął sprzed domu, z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem a domem Pana, i ustawił go po północnej stronie tego ołtarza. 15 Potem król Achaz nakazał kapłanowi Uriaszowi: Na wielkim ołtarzu masz co rano składać ofiarę całopalną, a ofiarę pokarmową wieczorem, także ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową, ofiarę całopalną całego ludu tej ziemi oraz ich ofiary pokarmowe i ofiary płynne. Będziesz na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i ofiar krwawych. Co zaś do ołtarza z brązu, to się jeszcze namyślę. 16 Kapłan Uriasz zrobił wszystko, co rozkazał król Achaz.
17 Następnie król Achaz odciął listwy podstaw i usunął z nich kadzie. Zdjął też morze sponad wołów z brązu, które były pod nim, i postawił je na kamiennej posadzce. 18 Kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy domu, i zewnętrzne wejście dla króla do domu Pana usunął przez wzgląd na króla asyryjskiego.
19 Pozostałe zaś dzieje Achaza i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 20 Achaz spoczął przy swoich przodkach i przy swoich przodkach został pochowany w Mieście Dawida, a po nim królem został jego syn, Ezechiasz.