Panowanie Atalii w Judzie
1 Atalia, matka Achazjasza, widząc, że umarł jej syn, zaczęła tępić cały ród królewski. 2 Jednak Joszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, wzięła syna Achazjasza, Joasza, wykradła go spośród synów królewskich, którzy mieli umrzeć, i ukryła go wraz z jego mamką w sypialni przed Atalią, dlatego też nie został zabity. 3 Przez sześć lat ukrywał się wraz z nią w domu Pana, w kraju zaś panowała Atalia.
Joasz ogłoszony królem Judy
4 W siódmym roku Jehojada kazał wezwać setników, Karyjczyków i żołnierzy straży przybocznej i zaprowadził ich do siebie, do domu Pana. Zawarł z nimi przymierze, zaprzysiągł ich w domu Pana, i pokazał im królewskiego syna. 5 Potem wydał im taki rozkaz: To jest zadanie, które macie wykonać. Jedna trzecia spośród was, którzy przychodzą w szabat, będzie pilnowała pałacu królewskiego. 6 Jedna trzecia stanie w bramie Sur, i jedna trzecia w bramie za żołnierzami straży przybocznej. Będziecie kolejno trzymać straż przy pałacu. 7 Dwa oddziały, czyli wszyscy, którzy kończycie służbę w szabat, będą trzymać straż w domu Pana przy królu. 8 Otoczycie króla, każdy z bronią w ręku. Kto by chciał wtargnąć do szeregu, niech zginie. Będziecie przy królu, dokądkolwiek się uda.
9 Setnicy uczynili wszystko, co im nakazał kapłan Jehojada. Każdy zabrał swoich ludzi, zarówno przychodzących na służbę w szabat, jak i schodzących z niej w szabat, i przyszli do kapłana Jehojady. 10 Kapłan zaś wydał setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które znajdowały się w domu Pana. 11 Straż przyboczna z bronią w ręku stanęła dookoła króla, od prawej strony domu do lewej, przed ołtarzem i domem. 12 Jehojada zaś wyprowadził syna królewskiego, nałożył mu koronę i przekazał insygnia królewskie. Następnie obwołali go królem, namaścili, klaskali w dłonie i wołali: Niech żyje król!
13 Gdy Atalia usłyszała odgłosy straży przybocznej i ludu, przybyła do ludu w domu Pana. 14 Spojrzała, a oto przy kolumnie stoi król, zgodnie ze zwyczajem, a przy królu książęta i trębacze. Cały zaś lud kraju radował się i dął w trąbki. Wtedy Atalia rozdarła swoje szaty i zawołała: Spisek! Spisek!
15 Wówczas kapłan Jehojada rozkazał setnikom, którzy dowodzili wojskiem: Wyprowadźcie ją z domu poza szeregi, a kto by poszedł za nią, tego zabijcie mieczem, bo tak rozkazał kapłan: Niech nie będzie zabita w domu Pana! 16 Pochwycono ją, gdy doszła do drogi, którą wjeżdżają konie do domu królewskiego, i tam została zabita.
17 Jehojada zawarł Przymierze między Panem, królem i ludem, aby był ludem Pana oraz między królem a ludem. 18 Następnie cały lud kraju przyszedł do domu Baala i go zburzył. Jego ołtarze i posągi porozbijano do szczętu. Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami, a przed domem Pana kapłan Jehojada postawił straż. 19 Potem wziął setników, Karyjczyków, straż przyboczną i cały lud kraju i wyprowadzili króla z domu Pana. Przez Bramę Straży weszli do domu królewskiego. I Joasz zasiadł na tronie królewskim. 20 Cały lud kraju cieszył się, a w mieście zapanował spokój. Atalię zaś zabito mieczem w domu królewskim.