1 A gdy się to wszystko skończyło, wszyscy Izraelici, którzy się tam znajdowali, wyruszyli do miast Judy. I wtedy potrzaskali stele, porąbali aszery, usunęli wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa aż do końca. Potem wszyscy Izraelici wrócili do swoich posiadłości, do swych miast.
2 Ezechiasz ustanowił kolejność zmian kapłanów i lewitów: każdy został przydzielony stosownie do swojej służby, zarówno kapłani jak i lewici; do składania ofiar całopalnych i wspólnotowych, do służby, wielbienia i chwalenia w bramach obozów Pana.
3 Także część własności króla była przeznaczona na ofiary całopalne: na ofiary całopalne poranne i wieczorne oraz na ofiary całopalne podczas szabatu, nowiu i uroczystości, jak jest zapisane w Prawie Pana. 4 Król polecił ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, aby dawali część należną kapłanom i lewitom, w celu umacniania ich w Prawie Pana. 5 Gdy ta wieść się rozeszła, Izraelici w obfitości dostarczyli pierwociny zboża, moszczu, świeżej oliwy, miodu i wszystkich plonów ziemi. Przynieśli też pokaźną dziesięcinę ze wszystkiego. 6 Izraelici i Judejczycy, mieszkający w miastach Judy, także oni przynosili dziesięcinę z cielców i owiec, dziesięcinę z tego, co święte, poświęcone dla Pana, ich Boga, i układali w stosy.
7 Stosy zaczęli układać w trzecim miesiącu, a ukończyli w siódmym. 8 Wtedy Ezechiasz i książęta przyszli i ujrzeli stosy. I błogosławili Pana i Jego lud, Izraela.
9 Ezechiasz zapytał kapłanów i lewitów o te stosy. 10 I odpowiedział mu Azariasz, arcykapłan z domu Sadoka: Odkąd zaczęto przynosić dary do domu Pana, możemy jeść do syta i jeszcze wiele pozostaje, ponieważ Pan pobłogosławił swój lud obfitością plonów, stąd ta obfitość.
11 Ezechiasz polecił, aby przygotowali pomieszczenia w domu Pana, a oni przygotowali. 12 Złożyli uczciwie dary, dziesięciny i to, co poświęcone. Zwierzchnikiem nad nimi był Konaniasz, lewita, a Szimei, jego brat, był jego zastępcą. 13 Natomiast Jechiel, Azazjasz, Nachat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakiasz, Machat i Benajasz byli nadzorcami pod władzą Konaniasza i Szimeiego, jego brata, według postanowienia króla Ezechiasza i Azariasza, przełożonego domu Bożego. 14 A Kore, syn Imny, lewita, odźwierny od wschodniej strony, czuwał nad dobrowolnymi darami dla Boga, aby przekazywać dary Pana i rzeczy najświętsze. 15 Pod jego władzą byli: Eden, Minjamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz i Szekaniasz w miastach kapłanów, aby uczciwie wydawać braciom według zmian, zarówno wielkim, jak i małym, 16 niezależnie od zapisu w rodowodach: mężczyznom od trzeciego roku życia, wszystkim przychodzącym do domu Pana na swoją służbę przy codziennych zajęciach, do swych prac w funkcjach według swoich zmian 17 oraz umieszczonym w spisie kapłanom według ich rodów, a także lewitom od dwudziestego roku wzwyż, według ich obowiązków i zmian.
18 Spis obejmował wszystkie ich dzieci, żony, synów i córki i dotyczył całego zgromadzenia, ponieważ wiernie poświęcali się dla tego, co święte. 19 Dla synów Aarona, kapłanów na terenach pastwisk należących do ich miast, i w każdym kolejnym mieście, gdzie byli ludzie wyznaczeni według swych imion, aby dawali przydział każdemu mężczyźnie spośród kapłanów, a także każdemu umieszczonemu w spisie wśród lewitów.
20 Tak uczynił Ezechiasz w całej Judzie; czynił to, co dobre, słuszne i prawe wobec Pana, swego Boga. 21 Każde dzieło, które zaczynał w służbie domu Bożego, w Prawie i w przykazaniach, aby szukać swego Boga, czynił z całego serca. I dobrze mu się powodziło.