1 W siódmym roku Jehojada wzmocnił się i wziął setników: Azariasza, syna Jerochama, Jiszmaela, syna Jehochanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza, i Eliszafata, syna Zikriego, którzy byli z nim sprzymierzeni. 2 Obeszli Judę, zebrali lewitów ze wszystkich miast Judy i naczelników rodów Izraela i przybyli do Jerozolimy.
3 A całe zgromadzenie zawarło w domu Boga przymierze z królem. I powiedział do nich: Oto syn króla, on będzie królował, jak powiedział Pan o synach Dawida. 4 Macie wykonać takie polecenie: jedna trzecia z was – przychodzących w szabat kapłanów i lewitów – będzie na straży przy progach, 5 jedna trzecia – przy domu króla i jedna trzecia – przy Bramie Fundamentów, a cały lud na dziedzińcach domu Pana. 6 Lecz niech nikt nie wchodzi do domu Pana z wyjątkiem kapłanów i usługujących lewitów. Oni mogą wkroczyć, ponieważ są poświęceni, a cały lud niech przestrzega zarządzeń Pana. 7 Lewici otoczą króla ze wszystkich stron, każdy z bronią w ręku, a kto wejdzie do domu, ma być zabity. Bądźcie przy królu, gdy będzie wchodził i wychodził.
8 I tak lewici oraz wszyscy Judejczycy zrobili zgodnie z tym, co polecił kapłan Jehojada. Każdy więc wziął swoich ludzi, zarówno przychodzących na służbę szabatu, jak i tych, którzy wychodzili z szabatu, ponieważ Jehojada, kapłan, nie zwolnił zmian. 9 Z domu Bożego kapłan Jehojada wydał setnikom włócznie, puklerze i tarcze króla Dawida. 10 Następnie ustawił cały lud, każdego z bronią w ręce, od prawej strony domu do lewej, przy ołtarzu i obok domu, wokół króla.
11 Wtedy wyprowadzili syna królewskiego, włożyli mu koronę, wręczyli świadectwo i ustanowili królem. Jehojada i jego synowie namaścili go i zawołali: Niech żyje król! 12 Gdy Atalia usłyszała głos ludu biegającego i wychwalającego króla, przyszła do ludzi do domu Pana. 13 Spojrzała, a oto król stoi przy swoim filarze obok wejścia, a przy królu dowódcy i trębacze. Cały lud kraju jest radosny i dmie w trąby, a śpiewacy z instrumentami muzycznymi rozgłaszają chwałę. Wtedy Atalia rozdarła szaty i zawołała: Spisek! Spisek!
14 Kapłan Jehojada wyprowadził setników, dowódców wojska i powiedział do nich: Wyprowadźcie ją poza przedsionki domu, a ten, kto za nią pójdzie, niech będzie zabity mieczem. Kapłan bowiem powiedział: Nie zabijajcie jej w domu Pana. 15 Złapali ją, gdy wchodziła do Bramy Końskiej domu króla i tam ją zabili.
16 Następnie Jehojada zawarł przymierze z całym ludem i królem po to, aby byli ludem Pana. 17 A cały lud wszedł do domu Baala. Zburzono go i jego ołtarze, roztrzaskano jego posążki, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. 18 Jehojada powierzył straż domu Pana kapłanom i lewitom, których Dawid przydzielił do domu Pana, aby składali Panu ofiary całopalne – jak napisano w Prawie Mojżesza – z radością i ze śpiewem, według wskazań Dawida. 19 Ustawił odźwiernych przy bramach domu Pana, aby człowiek nieczysty nie wchodził tam z jakiegokolwiek powodu. 20 Wziął setników, możnych, przywódców ludu oraz cały lud kraju i sprowadził króla z domu Pana. Przeszli przez Górną Bramę do domu króla i posadzili króla na tronie królewskim. 21 Cieszył się cały lud kraju, a miasto było spokojne. Atalia natomiast została zabita mieczem.