Rządy Jehoszafata
1 Po nim królem został Jehoszafat, jego syn, który umocnił swoją pozycję wobec Izraela. 2 We wszystkich obwarowanych miastach Judy umieścił wojsko i ustanowił straże w ziemi Judy oraz w miastach Efraima, które zdobył Asa, jego ojciec. 3 A Pan był z Jehoszafatem, ponieważ ten chodził drogami Dawida, swego ojca, tymi wcześniejszymi, a nie szukał baali, 4 lecz szukał Boga swego ojca i postępował według Jego przykazań, jak to czynił Izrael. 5 Pan utwierdził więc w jego rękach królestwo. Wszyscy Judejczycy składali Jehoszafatowi daninę, a on miał bogactwo i wielką chwałę. 6 Na drogach Pana jego serce przepełniała radość i ciągle usuwał z Judy wyżyny i aszery.
7 W trzecim roku swego królowania posłał wodzów: Ben-Chaila, Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Mikajasza, aby nauczali w miastach Judy, 8 a z nimi lewitów: Szemajasza, Netaniasza, Zebadiasza, Asahela, Szemiramota, Jonatana, Adoniasza, Tobiasza, Tob-Adoniasza – lewitów, a z nimi Eliszamę i Jorama – kapłanów. 9 Nauczali oni w Judzie, mieli ze sobą Księgę Prawa Pana, obchodzili wszystkie miasta Judy i nauczali lud.
10 Wówczas bojaźń Pana ogarnęła wszystkie królestwa ziem, które otaczały Judę, i nie walczono z Jehoszafatem. 11 Niektórzy z Filistynów dostarczali Jehoszafatowi dary i srebro jako daninę, natomiast Arabowie dostarczyli mu stada: siedem tysięcy siedemset baranów i siedem tysięcy siedemset kozłów.
12 Jehoszafat stawał się coraz potężniejszy i budował w Judzie twierdze i miasta-spichlerze.
13 W miastach Judy wielu dla niego pracowało, a w Jerozolimie miał żołnierzy, dzielnych wojowników. 14 Oto ich wykaz według rodów ich ojców: w Judzie tysiącznicy – Adna, dowódca, z trzystoma tysiącami dzielnych wojowników, 15 a przy nim Jehochanan, dowódca, z dwustoma osiemdziesięcioma tysiącami ludzi; 16 a przy nim Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik dla Pana, z dwustoma tysiącami dzielnych wojowników; 17 a z plemienia Beniamina dzielny wojownik, Eliada, z dwustoma tysiącami zaopatrzonych w łuki i tarcze; 18 a przy nim Jehozabad ze stu osiemdziesięcioma tysiącami uzbrojonych do wojny.
19 Ci służyli królowi, oprócz tych, których król rozmieścił w warownych miastach na całym terytorium Judy.