ZADANIA PASTERSKIE TYMOTEUSZA
Zapowiedź odstępstw
1 Duch zaś wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, 2 zwodzeni przez kłamców, którzy pozwolili wypalić własne sumienie. 3 Zabraniają oni wstępowania w związki małżeńskie i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył dla wiernych i uznających prawdę, aby były przyjmowane z wdzięcznością. 4 Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, lecz przyjmować z wdzięcznością, 5 bo jest uświęcone przez Słowo Boga i modlitwę.
Dobry sługa Chrystusa Jezusa
6 Jeżeli tak będziesz nauczał braci, okażesz się dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. 7 Pospolitego zaś i babskiego gadania unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. 8 Cielesne ćwiczenie bowiem na niewiele się przyda, prawdziwa zaś pobożność jest zawsze pożyteczna, gdyż zawiera obietnicę zarówno życia doczesnego, jak i przyszłego. 9 Nauka ta jest godna wiary i w pełni do przyjęcia. 10 Dlatego się trudzimy i walczymy, że zawierzyliśmy Bogu żyjącemu, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących.
11 To nakazuj i tego nauczaj. 12 Niech nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wierzących w mowie, postępowaniu, miłości, wierze, czystości. 13 Dopóki nie przybędę, zajmuj się czytaniem, zachęcaj, nauczaj. 14 Nie zaniedbuj swojego charyzmatu, który otrzymałeś na podstawie proroctwa wraz z nałożeniem rąk starszych. 15 O to wszystko zabiegaj, w tym trwaj, aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. 16 Dbaj o siebie i o naukę, bądź wytrwały. Tak postępując, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy ciebie słuchają.