1 Przybyli więc ludzie z Kiriat-Jearim, zabrali Arkę Pana i przynieśli ją do znajdującego się na wzgórzu domu Abinadaba. Poświęcili też jego syna, Eleazara, aby strzegł Arki Pana.
Samuel przywódcą Izraela
2 Gdy Arka przebywała w Kiriat-Jearim już dłuższy czas – upłynęło bowiem dwadzieścia lat – cały dom Izraela zatęsknił za Panem. 3 Wówczas Samuel powiedział do całego domu Izraela: Jeżeli z całego serca chcecie powrócić do Pana, to usuńcie spośród siebie obcych bogów oraz asztarty i skierujcie serca ku Panu. Służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z rąk Filistynów. 4 Izraelici usunęli więc baale oraz asztarty i służyli wyłącznie Panu. 5 Następnie Samuel powiedział: Zgromadźcie wszystkich Izraelitów w Mispie, a ja będę modlił się za was do Pana. 6 I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem. Tego dnia pościli. Wyznawali też: Zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Samuel zaś sprawował w Mispie sądy nad Izraelitami.
7 Gdy Filistyni usłyszeli, że Izraelici zgromadzili się w Mispie, wtedy książęta filistyńscy wyruszyli przeciw Izraelowi. A Izraelici jak się o tym dowiedzieli, przestraszyli się Filistynów. 8 Izraelici prosili więc Samuela: Nie ustawaj w wołaniu za nami do Pana, naszego Boga, aby On wyzwolił nas z ręki Filistynów! 9 Samuel wziął zatem jedno ssące jagnię i złożył je na ofiarę całopalną dla Pana. Wołał też Samuel do Pana za Izraelem, a Pan mu odpowiedział. 10 Gdy Samuel składał ofiarę całopalną, Filistyni zbliżyli się, by walczyć przeciw Izraelowi. Pan jednak zagrzmiał tego dnia donośnym głosem na Filistynów i wywołał wśród nich panikę. Zostali pobici na oczach Izraela. 11 Następnie mężczyźni izraelscy wyruszyli z Mispy, ścigali Filistynów i bili ich aż po Bet-Kar. 12 Samuel zaś wziął jeden kamień i umieścił go między Mispą a Haszen. Nadał mu nazwę Eben-Haezer i powiedział: Aż dotąd pomagał nam Pan. 13 W ten sposób Filistyni zostali upokorzeni i nie wkraczali już więcej na terytorium Izraela, gdyż ręka Pana była przeciw Filistynom przez wszystkie dni Samuela. 14 Wróciły również do Izraela miasta, które Filistyni zabrali Izraelitom, od Ekronu aż po Gat. Izrael wyrwał z rąk Filistynów nawet ich własne ziemie. Pokój panował także między Izraelitami a Amorytami. 15 Samuel zaś sprawował sądy nad Izraelem przez wszystkie dni swego życia. 16 Co roku wędrował, obchodził Betel, Gilgal, Mispa i sprawował sądy nad Izraelem we wszystkich tych miejscowościach. 17 Potem powracał do Rama, ponieważ tam był jego dom. Tam sprawował sądy nad Izraelem i tam zbudował ołtarz dla Pana.