AUTORYTET I CZUJNOŚĆ
Troszczcie się o trzodę Boga
1 Starszych więc, którzy są wśród was, ja również starszy, a także świadek cierpień Chrystusa i uczestnik chwały, która ma się objawić, zachęcam: 2 Paście trzodę Boga, która jest wśród was, troszcząc się o nią nie pod przymusem, ale z ochotą, zgodnie z wolą Boga, nie dla marnego zysku, lecz z oddaniem, 3 nie jak ci, którzy mają władzę nad powierzonymi sobie, ale jak ci, którzy stają się wzorem dla trzody. 4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
5 Podobnie młodsi, podporządkujcie się starszym. Wszyscy zaś w stosunku do siebie przywdziejcie pokorę, ponieważ Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę .
6 Uniżcie się więc pod silną ręką Boga, aby was wywyższył we właściwym czasie. 7 Każdą swoją troskę zrzućcie na Niego, ponieważ On troszczy się o was.
8 Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży i szuka, kogo pożreć. 9 Przeciwstawcie się jemu, silni wiarą, wiedząc, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. 10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który w Chrystusie powołał was do swojej wiecznej chwały, po waszych krótkotrwałych cierpieniach, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i postawi na twardym gruncie. 11 Jego jest moc na wieki. Amen.
POZDROWIENIA KOŃCOWE
Końcowe pozdrowienia
12 Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko zachęcając i świadcząc, że jest to prawdziwa łaska Boga. W niej trwajcie! 13 Pozdrawia was wspólnota w Babilonie, razem z wami wybrana, i Marek, mój syn. 14 Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie.